Edukacija i obuka

utorak, 9. april 2013.

Održana javna tribina za pripadnike romske zajednice u Kragujevcu

Dana 09.04.2013. godine u Kragujevcu je, u okviru projekta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pod nazivom „Ravnopravna šansa za bolje perspektive, jačanje romskog naroda u borbi protiv diskriminacije“, u saradnji sa Praxisom, održana javna tribina za pripadnike romske zajednice, čiji cilj je podizanje svesti o pojmu i značaju diskriminacije i mehanizmima zaštite ljudskih prava, ali i osnaživanje pripadnika ove osetljive društvene grupe u borbi protiv svih vidova diskriminatornog postupanja. Tribini su prisustvovali predstavnici organizacija čije su aktivnosti usmerene na zaštitu i pomoć marginalizovanim i isključenim društvenim grupama, pre svega pripadnicima romske zajednice.

Predstavnici kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti kroz svoje izlaganje istakli su činjenice koje ukazuju na postojanje izrazite socijalne distance između romske populacije i neromskog stanovništva, pojavne oblike i negativne efekte diskriminacije, kao i značaj izgradnje svesti o pravu na jednakost, raspoloživim mehanizmima zaštite prava i afirmacije uverenja o njihovoj pristupačnosti i svrsishodnosti. Predočeno je da je broj podnetih pritužbi za zaštitu od diskriminacije od strane pripadnika romske nacionalne manjine zabrinjavajuće mali. Ukazano je na važnost preuzimanja aktivne uloge u borbi protiv diskriminacije od strane pripadnika ugrožene grupe. Istaknuto je da je postupak po pritužbi besplatan, da je ekspeditivan, da su zahtevi u pogledu forme inicijalnog akta minimalni, u skladu sa čim je prisutnima sugerisano na dostupnost i jednostavnost postupka po pritužbi, kao instrumentu zaštite od diskriminacije koji ugroženim pripadnicima romske zajednice stoji na raspolaganju. Predstavnci kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti upoznali su prisutne sa osnovnim činjenicima i okolnostima nekih od postupaka koji su, zbog diskriminacije Roma, sprovedeni pred ovom institucijom, kao i sa najznačajnijim karakteristikama postupaka koji su pokrenuti pred nadležnim sudom.

Predstavnici Praxisa su, izlaganjem o problemima i preprekama koji se u praksi javljaju prilikom pokušaja i realizacije zaštite elementarnih ljudskih prava od diskriminatornih postupaka pojedinaca ili kolektiviteta, doprineli predstavljanju predmetnog pitanja i inicirali aktivnu diskusiju učesnika tribine o zapažanjima i iskustvima u navedenom domenu. Na osnovu komentara i eksponiranih stavova učesnika moglo se zaključiti da među pripadnicima romske zajednice svest o zabranjenosti diskriminacije postoji, ali je uočljiva potreba za preduzimanjem aktivnih mera kojima bi se romska populacija dodatno motivisala - kako u smislu upoznavanja sa raspoloživim mehanizmima zaštite svojih prava, tako i u pogledu spremnosti na preduzimanje konkretnih koraka unapređenja uslova života čitave romske zajednice.

Pročitano 18749 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action