Edukacija i obuka

petak, 10. maj 2013.

Održana obuka o upisu u matičnu knjigu rođenih u Novom Sadu

Dana 10.05.2013. godine u Novom Sadu je održana obuka o upisu u matičnu knjigu rođenih za matičare i zamenike matičara koji vode matične knjige za matična područja gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodina, kao i za zaposlene koji obavljaju poslove državne uprave u vezi sa državljanstvom, prijavom prebivališta, odnosno boravišta i izdavanjem ličnih karti u Ministarstvu unutrašnjih poslova i centrima za socijalni rad u vojvođanskim upravnim okruzima. Obuka za oko 170 učesnika organizovana je od strane Tehničke grupe, formirane na osnovu Sporazuma o razumevanju koji je zaključen između Ministrastva pravde i državne uprave, Zaštitnika građana i UNHCR-a, a sve u skladu sa Planom aktivnosti čiji je cilj da se do 2015. godine iskoreni pojava pravno nevidljivih lica u Srbiji.


Predstavnici Ministarstva pravde i državne uprave, Zaštitnika građana, UNHCR-a, Praxisa, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike prisutnima su ukazali na značaj i posledice života bez osnovnih ličnih dokumenata i predstavili probleme koji se u praksi najčešće javljaju, a od značaja su za realizaciju ciljeva ustanovljenih pomenutim Sporazumom o razumevanju. Navedena pitanja analizirana su u perspektivi izmena do kojih je u domaćem zakonodavstvu došlo pod okriljem procesa evropskih integracija. Nova rešenja Zakona o prebivalištu i boravištu građana (pre svega predviđanje mogućnosti prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad (CSR), za lica koja nemaju drugu mogućnost za regulisanje ovog pitanja), Zakona o ličnoj karti, Zakona o vanparničnom postupku (odnosno propisivanje novog postupka utvrđivanja vremena i mesta rođenja, koji predstavlja osnov za upis u MKR), odraz su opštih tendencija olakšanja pristupa osnovnim statusnim pravima. Predstavnici navedenih državnih organa i institucija učesnicima obuke su predstavili raspoložive mehanizme i sredstva na koja bi u svom radu trebalo da se oslanjaju, kako bi se na što jednostavniji i efikasniji način sprovodili postupci naknadnog upisa u matične knjige rođenih, zatim postupci utvrđivanja, odnosno upisa činjenice državljanstva u evidenciju državljana RS, ali i postupci čije sprovođenje je u nadležnosti cantara za socijalni rad.


U završnom delu obuke, učesnici su diskutovali o nedovoljno razjašnjenim aspektima u predmetnoj oblasti. Dileme na koje su prisutni ukazali odnose se, u najvećoj meri, na mogućnost prijave prebivališta na adresi CSR-a. Ostalo je otvoreno pitanje da li će prebivalište na adresi CSR-a moći da prijave isključivo lica koja nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, ili će na novousvojena zakonska rešenja moći da se oslone i initerno raseljena lica koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Kosova. Iako još uvek nema konkretnih pomaka u smislu preciziranja spornih odredbi podzakonske regulative, koje stoje na putu doslednoj primeni novousvojenih zakonskih rešenja, predstavnici relevantnih ministarstava su najavili da će se uskoro prevazići taj problem zajedničkim dogovorom. Uspeh proklamovanih ciljeva zavisiće od zalaganja svih nadležnih organa i službi, na normativnom planu, ali i na polju praktične primene usvojenih rešenja.

Pročitano 20506 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action