Praxis popular tags

Praxis

Praxis

Wednesday, 15 December 2021 00:00

Podrška razvoju participacije dece

U okviru projekta „Sutra počinje danas“, koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem muzičke umetnosti - Music Art Project, koji finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2018“, grant šema za Republiku Srbiju, Praxis je pripremio praktikum „Podrška razvoju participacije dece - praktikum za rad sa decom ranog školskog uzrasta“.

Praktikum je namenjen učiteljima i učiteljicama svih osnovnih škola u Srbiji i ima za cilj da doprinese uključivanju dece u procese kreiranja politika i osnaži ih da aktivno učestvuju u stvaranju društvenog okruženja u lokalnim sredinama u kojima žive. 

Pored kratkog pregleda principa participacije u međunarodnom i domaćem zakonodavstvu, praktikum daje prikaz iskustava drugih zemalja na polju dečjeg aktivizma i njihove uključenosti u kreiranje i donošenje odluka i lokalnih politika. Praktikum nudi praktične savete učiteljima za uključivanje osnovnih elemenata participacije u školski plan i program i međupredmetne kompetencije, u cilju razvijanja znanja i veština učenika u ovoj oblasti od najranijeg školskog uzrasta. Takođe, praktikum sadrži i smernice koje kroz korake u vidu radionica treba da olakšaju praktičnu primenu i vođenje kroz projektnu aktivnost. Praktikum je pogodan i za realizovanje ovih aktivnosti u starijim razredima osnovnoškolskog uzrasta.  

 

Praktikum možete preuzeti ovde.

U okviru projekta „Sutra počinje danas“, koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem muzičke umetnosti - Music Art Project, koji finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2018“, grant šema za Republiku Srbiju, Praxis je pripremio „Vodič za učešće lokalnih organizacija civilnog društva u procesu reforme javne uprave“.

Uloga organizacija civilnog društva u procesu reforme javne uprave je od izuzetnog značaja imajući u vidu to da kroz javnozagovaračke aktivnosti one pokreću rešavanje ključnih pitanja i ukazuju na potrebe, stavove i interese određene korisničke grupe, bilo da se radi o inicijativama koje pokreću ili o uticaju na donosioce odluka ili sadržinu dokumenata javnih politika. U svom delovanju civilno društvo se oslanja na uspostavljen pravni i strateški okvir, zbog čega je nužno da organizacije, koje artikulišu stavove i potrebe društvenih grupa, poznaju prilike i mehanizme kako bi delotvorno i ravnopravno učestvovale u životu zajednice. 

Ovaj vodič je namenjen lokalnim organizacijama civilnog društva i ima za cilj da upozna lokalno civilno društvo sa pravnim i strateškim okvirom koji uređuje prostor i mehanizme za praćenje procesa reforme javne uprave, kao i da ih upozna sa značajem uloge koje ono ima u demokratskim zajednicama, da podigne njihova znanja o aktuelnom procesu reforme javne uprave, naročito o zahtevima u pogledu transparentnosti rada javne uprave i donošenja lokalnih propisa i politika, i da unapredi njihove veštine praćenja i javnog zagovaranja kako bi se poboljšali ukupni kapaciteti organizacija civilnog društva za aktivnu participaciju i stvorile prilike za ravnopravno partnerstvo sa jedinicama lokalne samouprave u kojima deluju. 

 

„Vodič za učešće lokalnih organizacija civilnog društva u procesu reforme javne uprave“ možete pronaći ovde.


Grupa mladih aktivista, učenika Osnovne škole „Dimitrije Tucović" iz Kraljeva, realizovala je ekološku akciju pod nazivom „Ovo je zemlja za nas" u nameri da doprinesu očuvanju životne sredine.

Realizacija same ideje krenula je na sastanku učeničkog parlamenta, gde su se osnovci dogovorili da se obrate direktoru JKP „Čistoća" Kraljevo sa molbom da im pokloni ambalažu za sakupljanje papira za reciklažu budući da veći deo nastavnih sredstava od papira najčešće završava u kanti za smeće. Nakon ovog apela, škola je inicirala posetu JKP „Čistoca" gde je održano predavanje za učenike na temu odlaganja smeća, reciklaže, aerozagađenja i o tome šta se može uraditi u cilju očuvanja životne sredine.

Cilj aktivnosti koje su organizovane sa učenicima i učenicama bio je da ih osnaži i poveća njihovu participaciju u kreiranju i donošenju politika u svojoj sredini kroz dostupne mehanizme, kao i da podstakne njihov aktivizam kako bi uticali ne promene u svom okruženju.

Danas su predstavnici JKP „Čistoća" Kraljevo uručili školi kante za sakupljanje papira za recliklažu na završnom događaju ove uspešne ekološke akcije. Realizacija dečije inicijative je deo aktivnosti na projektu „Sutra počinje danas“ koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project, uz podršku Evropske unije.


Učenici i učenice Osnovne škole „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca su pokrenuli akciju „Moje sutra počinje danas".

Želja dece je da ukažu na problem oštećenih mobilijara u parkićima i na igralištima, kao i na problem otvorenih šahtova i blokiranih ili zakrčenih prolaza i trotoara. Učenici su tokom septembra prikupljali podatke, fotografisali oštećeni mobilijar, beležili adrese i lokacije. Na osnovu prikupljenog materijala napravili su prezentaciju koju su danas, u toku Dečje nedelje, predočili nadležnima kako bi se u skladu sa mogućnostima lokalne samouprave popravili, sredili ili uredili ovi objekti i mobilijar.

Cilj aktivnosti koje su organizovane sa učenicima i učenicama bio je da ih osnaži i poveća njihovu participaciju u kreiranju i donošenju politika u svojoj sredini kroz dostupne mehanizme, kao i da podstakne njihov aktivizam kako bi uticali na promene u svom okruženju. Realizacija dečje inicijative je deo aktivnosti na projektu „Sutra počinje danas“ koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project uz podršku Evropske unije


Učenici i učenice Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Bujanovca su pokrenuli akciju sa željom da pozovu donosioce odluka u svojoj opštini da čuju njihove ideje i potrebe i preduzmu potrebne korake da se na njih adekvatno odgovori. U saradnji sa nastavnicima fizičkog vaspitanja deca su napravila listu potrebnih rekvizita koji im nedostaju za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.

Sa svojim predlozima su se tokom Dečje nedelje obratili nadležnima, kako bi dobili podršku lokalne samouprave za realizaciju akcije, ujedno ističući time važnost aktivnog učešća mladih u Bujanovcu. Predsednik opštine je pohvalio ovu inicijativu i saglasio se sa činjenicom da je potrebno poboljšanje uslova rada u školi. Svesna te činjenice, lokalna samouprava je potpisala ugovor o izboru izvođača radova za renoviranje Osnovne škole „Branko Radičević”. Istaknuto je da postoje napori da se deci obezbede što bolji uslovi za školovanje.

Cilj aktivnosti koje su organizovane sa učenicima i učenicama bio je da ih osnaži i poveća njihovu participaciju u kreiranju i donošenju politika u svojoj sredini kroz dostupne mehanizme, kao i da podstakne njihov aktivizam kako bi uticali ne promene u svom okruženju. Kroz posmatranje svog okruženja, učenici i učenice su nastojali da identifikuju potrebe i probleme u čije rešavanje bi voleli da se uključe i na njih utiču.

Realizacija dečije inicijative je deo aktivnosti na projektu „Sutra počinje danas“ koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project, a koji finansira Evropska unija.


Na svečanom skupu održanom danas u prostoru Dorćol Plac-a u Beogradu, najavljen je početak kampanje “Ne žuri da odrasteš! Detinjstvo, ne brak!” koja se sprovodi u cilju prevencije i eliminacije dečjih brakova u Srbiji i poboljšanja položaja Romkinja.

Tom prilikom predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, ambasade Kraljevine Holandije, UNICEF-a Srbija i nevladine organizacije Praxis, kao i predstavnici 8 gradova i opština iz Srbije, potpisali su izjavu o saradnji na prevenciji i eliminaciji dečijih brakova i poboljšanju položaja Romkinja u romskim naseljima u Srbiji.

Uvodni događaj označava i početak sprovođenja projekta „Prevencija i eliminacija dečijih brakova“ koji finansiraju program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ i Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji, a sprovodi Praxis zajedno sa partnerskim organizacijama. Projekti se sprovode u Kruševcu, Kragujevcu, Vranju, Subotici, Bačkoj Palanci, Smederevu, Novom Sadu i Leskovcu.

Podaci iz istraživanja sprovedenog u okviru UNICEF-ovog programa “Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji” 2019. godine, ukazuju na ogromnu razliku u prisustvu dečjih brakova u opštoj populaciji i romskim naseljima – 56% žena u romskim naseljima starosti 20 do 24 godine udalo se pre 18. godine, u poređenju sa 6% u opštoj populaciji, dok se 16% venčalo pre 15. godine, za razliku od samo 1% onih koje su se za to odlučile u opštoj populaciji.  

„Izjava koju smo danas potpisali :“Institucije, romska zajednica, javnost - zajedno osvešćeno i proaktivno na tvojoj strani u prevenciji i suzbijanju dečjih brakova u Srbiji,“ suštinski definiše cilj ove kampanje. Veoma je važno što su nam se u tome podršku dale i lokalne samouprave u kojima će se sprovoditi projekti komplementarni sa kampanjom,” objasnila je Marijana Luković, predstavnica organizacije Praxis. Luković je dodala da će projekat, između ostalog, obuhvatati analizu situacije na terenu, organizovanje socio-edukativnih radionica u romskim naseljima sa devojčicama, majkama i očevima, kurseve i dokvalifikacije za mlade Romkinje i osnaživanje škola za podršku ostanku romske dece u školi.  

„I sama konstatacija da u Evropi u 21 veku postoje dečji brakovi zvuči loše, zar ne? Postoji mnogo pogrešnih pretpostavki o uzrocima dečjih brakova u romskoj populaciji - da su deo kulture i tradicije, da su u pitanju roditelji koji ne vode računa o deci. Ali, činjenice su drugačije – uzrok dečjih brakova je siromaštvo, rodna neravnopravnost i nejednak pristup obrazovanju,“ konstatovala je Ana Sitske Brinks, zamenica ambasadora Kraljevine Holandije u Srbiji. 

O uzrocima i posledicama ranih brakova govorio je i šef odseka za razvojnu saradnju Ambasade SR Nemačke u Srbiji, Kristijan Šiling:„ Nemačka kao zemlja koja podržava Srbiju u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, prepoznaje uzroke i posledice ranih brakova u Srbiji. Zato kroz aktivnosti programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, podržavamo borbu protiv diskriminacije i isključenosti Roma, u cilju njihove integracije u društvo.“ Šiling je naglasio da će Nemačka razvojna saradnja i nadalje podržavati aktivnosti Vlade Srbije i drugih relevantnih aktera u cilju prevencije i eliminacije dečjih brakova. 

“Naš zajednički cilj jeste da dopremo do dečaka i devojčica, Roma i Romkinja i njihovih porodica i osnažimo ih u uverenju da za njih postoje i drugi izbori u životu, poput školovanja i posla. Ulazeći u brak pre punoletstva lišavaju se mogućnosti da ojačaju, razbiju krug siromaštva i steknu šansu za bolji život,“ rekla je tim povodom Olena Papuga, državna sekretarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. 

 Na događaju su se prisutnim medijima i gostima obratile i Josi Ečeveri Burkhard, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, i Mila Nikolić, mlada romska saradnica Obrazovno-kulturne zajednice Roma “Romanipen“ iz Kragujevca. Na kraju skupa prikazana je poruka i kratki video o prvom romskom ženskom bendu Priti laud (Pretty Loud), Grab fondacije.

 

Snimak događaja možete pogledati na našoj FB stranici.

Sledeće godine navršava se 10 godina otkako je Zakon o vanparničnom postupku dopunjen odredbama koje su u pravni sistem Srbije uvele novu vrstu postupka – postupak za utvrđivanje vremena i mesta rođenja.

Zahvaljujući ovom postupku, mnogi građani uspeli su da se upišu u matičnu knjigu rođenih i da konačno ostvare prava koja im garantuju Ustav i zakoni.

Ipak, pružajući besplatnu pravnu pomoć osobama koje nisu upisane u matične knjige, Praxis je uočio veći broj problema i nepravilnosti koje su u znatnom broju slučajeva građanima umnogome otežavale sprovođenje postupaka za utvrđivanje vremena i mesta rođenja.

Ostvarivanje prava na upis u matičnu knjigu rođenih naročito bi mogao da ugrozi Zaključak Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o nadležnosti vanparničnog suda u postupku upisa u matičnu knjigu rođenih.

Problemi koji se javljaju prete da u značajnoj meri anuliraju pozitivne promene koje su pre desetak godina donele dopune Zakona o vanparničnom postupku. Ovi problemi bi mnoge građane - a pre svega siromašne pripadnike romske nacionalne manjine - ponovo mogli da dovedu u situaciju da ne mogu da se upišu u MKR.

 

Opširnije o tome možete pročitati u dokumentu.

Dokument je pripremljen u okviru projekta “Suzbijanje apatridije među Romima na Zapadnom Balkanu” koji finansira Fondacija za otvoreno društvo kroz Evropsku mrežu za pitanja apatridije. Stavovi izrečeni u ovom dokumentu pripadaju isključivo autoru i ne predstavljaju nužno zvaničan stav donatora. 

Tuesday, 16 November 2021 00:00

Kada najviša sudska vlast produžava agoniju

Promena zakona 2012. omogućila je ljudima bez ličnih dokumenata da lakše dođu do njih i ostvare pravo na lečenje, socijalnu pomoć, školovanje, posao, brak. Onda se umešao Vrhovni kasacioni sud. Za Peščanik je govorio Milan Radojev, pravni koordinator Praxisa. Emisiju možete poslušati OVDE.

In the recently published Serbia 2021 Report, the European Commission highlights that Serbia is moderately prepared as regards the reform of its public administration and that limited progress was made overall during the reporting period.

The report highlights that local administrative capacity is still weak and significant disparities between municipalities persist. In June 2021, the government adopted for the first time the programme for local government system reform, which aims to address deficiencies in the functioning of local government. The new free legal aid law has been implemented since October 2019. However, only one-third of local municipalities and cities have established specialised units for free legal aid so far. There is a need for further awareness-raising of the existence of legal aid towards the most vulnerable and marginalised individuals.

Regarding Roma inclusion, a new strategy for the social inclusion of the Roma in Serbia, and the related action plan, have yet to be adopted. Report highlights that most Roma people in Serbia have civil documentation. The law on permanent and temporary residence needs to be consistently applied to allow Roma IDPs living in informal settlements to obtain registered residence and access to basic socio-economic rights. However, In the recently published Serbia 2021 Report, the European Commission reiterated that all births need to be registered immediately after children are born, regardless of their parents’ status.

Report points that Roma students in elementary and secondary education have continued to receive scholarships through affirmative measures. However, school drop-out rates remain high, especially for Roma girls. Under the COVID-19 pandemic, Roma children, mainly from informal settlements, have been struggling with access to the technical preconditions for participating in online education. Transition from education to the labour market is especially challenging for young Roma people. Informal employment continues to be high among the Roma population. In addition, Roma are still underrepresented in public administration.

In the field of non-discrimination in employment and social policy, Serbia adopted amendments to the law prohibiting discrimination in May 2021. The Equality Commissioner’s 2020 report underlined that out of 112 complaints on discrimination on the grounds of ethnicity, 94 were filed by Roma, with the main issues being access to employment and sources of income. Among others, Roma women continue to experience intersecting forms of discrimination, which was further exacerbated by the COVID-19 crisis. Although child marriage is not common in the general population in Serbia, early and child marriage remains an issue of concern among Roma girls living in settlements.

Praxis took part in the process of preparation of the EC Report 2021, both through consultations and by sending a written contribution to the Report precisely emphasising the above-stated problems.

 

 

 

 

 

 

 

Lista “Vakciniši se!” smatra da je fizički napad na medicinskog tehničara Hitne pomoći koji se dogodio rano jutros, direktna posledica nedostatka lične i političke hrabrosti Vlade Srbije. Pozivamo odgovorne da jasno, nedvosmisleno i u kontinuitetu sprovedu propise o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Ovaj kao i sve intenzivniji napadi na lekare apsolutno su nedopustivi u jednom demokratskom društvu. Zato bi nadležni pod hitno morali da reaguju, preduzmu adekvatne mere, zaustave i sankcionišu ovakve pojave i sve koji propagiraju nasilje, naročito u javnom prostoru i medijima.

Ove nedelje svedočimo vređanju žrtava holokausta, napadima i obračunavanjima sa stručnim delom Kriznog štaba i medicinskim radnicima. Neukusan performans kačenja žutih traka, oponaša dominantan mehanizam ove vlasti koja umesto odgovornog ponašanja godinama unazad jeftino performira i simulira državu. Ovako neodgovorno ponašanje koje dolazi sa najvišeg mesta države, osim što vređa građane i građanke Srbije, imaće za posledicu kupovanje glasova ljudskim životima.

Lista “Vakciniši se!” smatra da je nedopustivo da antivakserski pokret ugrožava bezbednost članova stručnog dela Kriznog štaba protestujući ispred ulaza u zgrade u kojima žive, tokom kojih skandiraju uvredljive parole. Još strašnije je nemo posmatranje policije koja je obezbeđivala neprijavljeni skup. Takođe, smatramo da su bezbednost i radnička prava medicinskih radnika i radnica ugroženi i da institucije pod hitno moraju da nađu način da ih zaštite.

Listu “Vakciniši se!” čine organizacije civilnog društva, medicinska i medijska udruženja.

Potpisnice:

 • Asocijacija DUGA, Šabac
 • Građanske inicijative
 • Nacionalna asocijacija nastavnika/ca i saradnika/ca građanskog vaspitanja NAGVIS
 • Pokret Novi Optimizam
 • Centar Biopolis
 • Centar za razvoj lokalnih medija
 • Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
 • Urban-In
 • Centar za ženske studije
 • Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 • Media & Reform centar Niš
 • Evropski pokret u Srbiji
 • Forum civilne akcije FORCA
 • Centar modernih veština
 • Akademija ženskog liderstva
 • Biro za društvena istraživanja BIRODI
 • Timočki Omladinski Centar
 • Proaktiv Niš
 • Novi magazin
 • Fondacija Iskorak
 • Centar za monitoring i aktivizam CEMA
 • Canvas
 • NUNS
 • Slobodna zona
 • Podrinske Šabac
 • Radio Zlatousti
 • Odbor za ljudska prava Niš
 • Roma centar Kragujevac
 • Slavko Ćuruvija Fondacija
 • Žene u crnom
 • BeFem
 • Roma World
 • Praxis
 • Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac
 • YUCOM
 • Fondacija sloboda štampe Senta
 • Centar građanskih vrednosti Subotica
 • Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Centar savremene politike
 • Glas Šumadije
 • Lokal pres
 • Nova Naša reč
 • Centar za praktičnu politiku
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Žene za mir Leskovac
 • IMPULS Tutin
 • Društvo za održivu budućnost - Koraci
 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • Organizacija aktivista REFORMA
 • Kuća ljudskih prava Beograd
 • FemPlatz
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action