Praxis Watch

četvrtak, 26. novembar 2015.

Kurir nije diskriminisao izbeglice i migrante

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, postupajući po pritužbi Praxisa, zaključila da u članku „Sve više izbeglica: migranti će uskoro islamizirati Srbiju“, koji je dnevni list Kurir objavio u elektronskom izdanju 2.8.2015. godine, nema povrede prava prema Zakonu o zabrani diskriminacije.

Praxis je u pritužbi ukazao da spоrni tеkst dоprinоsi širеnju strаhа, stvаrаnju nеpriјаtеlјskоg оkružеnjа i prоdublјivаnju sоciјаlnе distаncе grаđаnа prеmа izbеglicаmа i migrаntimа kојi su trеnutnо јеdnа оd nајоsеtlјiviјih grupа u Srbiјi. Nеutеmеlјеnim nаglаšаvаnjеm dа ćе izbеglicе uskоrо dа islаmizuјu Srbiјu, i isticanjem da je „pоsеbаn rizik činjеnicа dа su mеđu izbеglicаmа kоје ulаzе u Srbiјu prоnаđеni i оni kојi imајu bоrbеnо iskustvо“, stvаrа sе аtmоsfеrа strаhа, podstiče diskriminаciја i netrpeljivost štо је u suprоtnоsti sа dоmаćim i mеđunаrоdnim propisima.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da su u tekstu navedena uglavnom mišljenja i stavovi analitičara i da „s obzirom da mediji imaju pravo da izveštavaju o različitim pojavama, pružaju i prenose različite informacije i stavove, bilo bi neprihvatljivo pozivati na odgovornost autora/urednika zbog prenošenja stavova drugih lica o pojavama u društvu koja su predmet javne diskusije“.

Uprkos stavu poverenice, Praxis smatra da odgovornost medija ne može biti isključena niti umanjena činjenicom da su u tekstu „samo” preneti stavovi drugih lica. Slažemo se da je demokratskom društvu neophodna sloboda izražavanja, ali ne po cenu ksenofobičnih, uznemirujućih i diskriminatornih navoda, mišljenja i stavova.

Za više informaicja, videti: Poverenica za zaštitu ravnopravnosti zaključila da Kurir nije diskriminisao izbeglice i migrante

Pročitano 4495 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action