Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 26. maj 2014.

Zaključni komentari Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava u vezi sa Drugim periodičnim izveštajem Republike Srbije

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava je tokom svog 52. zasedanja, odnosno na svom 27. i 28. sastanku razmatrao Drugi periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima zajedno sa informacijama koje su dobijene iz drugih izvora, a na 40. sastanku koji je održan 23. maja 2014. godine, usvojio je zaključne komentare.

Tokom razmatranja izveštaja uzete su u obzir i informacije dostavljene Komitetu kroz zajednički prilog Praxisa, Evropskog centra za prava Roma i Stalne konferencije romskih udruženja građana – Liga Roma, Ženska romska mreža, YUROM centar, Romski ženski centar „BIBIJA”, Centar za prava manjina, Regionalni centar za manjine, Romsko udruženje Kostolac, Humanitarni centar Roma Obrenovac i Društvo za edukaciju Roma Surdulica, koje su za cilj imale skretanje pažnje na uočene probleme u praksi ostvarivanja garantovanih prava.

U vezi sa navedenim problemima, Komitet je izrazio zabrinutost zbog rasprostranjene diskriminacije Roma, što se vidi, između ostalog, po nesrazmerno visokoj stopi nezaposlenosti, ograničenom pristupu uslugama socijalne zaštite, neadekvatnom zdravstvenom stanju i stepenu obrazovanja romske zajednice. Komitet takođe ističe žaljenje zbog utvrđenih nedostataka u sprovođenju Strategije za unapređivanje položaja Roma i nedovoljne primene nacionalno dogovorenih prioriteta u pogledu integracije Roma na lokalnom nivou, i istovremeno preporučuje Srbiji da preduzme dodatne mere sa ciljem prevazilaženja diskriminacije u ostvarivanju socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava uključujući i reviziju Strategije za unapređivanje položaja Roma.

Konstantujući nedavne izmene u cilju olakšavanja upisa činjenice rođenja i prijave prebivališta, Komitet je zabrinut da će izvestan broj izbeglica, povratnika i interno raseljenih lica ostati bez ličnih dokumenata, čime im se ograničava uživanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Komitet je takođe zabrinut da velikom broju interno raseljenih Roma koji žive u neformalnim naseljima nije omogućena prijava prebivališta, pa državi preporučuje da obezbedi efikasan pristup postupcima za upis činjenice rođenja i prijavu prebivališta izbeglicama, povratnicima i interno raseljenim licima, posebno Romima koji žive u neformalnim naseljima i nemaju prijavljeno prebivalište, kako bi im se olakšao pristup ličnim dokumentima, uključujući izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu i radnu kljižicu. U međuvremenu, ova lica bi trebalo da imaju pristup ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

U vezi sa prinudnim iseljenjima neformalnih romskih naselja, Komitet zahteva od države ugovornice da preduzme hitne mere kako bi se konsultovala sa ugroženim zajednicama tokom svih faza prinudnih iseljenja, da u tom procesu obezbedi garancije i naknadu i da posebno obezbedi adekvatan alternativni smeštaj na lokacijama koje su pogodne za izgradnju socijalnih stanova, uzimajući u obzir Opšte komentare br. 4 i br. 7 Komiteta u vezi sa pravom na adekvatno stanovanje i u vezi sa prinudnim iseljenjima. Takođe, Komitet izražava zabrinutost zbog malog broja socijalnih stanova koji se grade na godišnjem nivou za porodice sa niskim primanjima i još jednom ističe neadekvatnost uslova života u neformalnim romskim naseljima. S tim u vezi, Srbiji se preporučuje i da ubrza mere kojima bi se Romima obezbedio pristup adekvatnom i priuštivom stanovanju sa pravnom sigurnošću stambenog statusa, ispravnom pijaćom vodom, adekvatnim sanitarnim uslovima, strujom, itd, kroz poboljšanje uslova u postojećim naseljima ili izgradnju socijalnih stanova.

Preuzmite: Zaključni komentari Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava (samo na engleskom)
                Zajednički prilog Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava (samo na engleskom)

Pročitano 10275 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action