Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 15. decembar 2010.

Ministarstvo poručuje da nema zakonskog osnova za izmenu postojećeg Pravilnika o radnoj knjižici

Tek nakon deset meseci od dana podnošenja apela Praxisa i nakon upućivanja urgencije zbog nepostupanja po apelu, Ministarstvo rada i socijalne politike je odgovorilo da nema zakonskog osnova za izmenu postojećeg Pravilnika o radnoj knjižici, već samo za donošenje novog, te da će se apel Praxisa uzeti u obzir kada se bude donosio novi pravilnik.

Ministarstvo je u dopisu istaklo da lice koje je zasnovalo radni odnos u mestu boravišta, a nema radnu knjižicu, za izdavanje radne knjižice može da se obrati nadležnom organu prema mestu zaposlenja, kao i da radna knjižica nije uslov za zasnivanje radnog odnosa. Međutim, Ministarstvo je u potpunosti zanemarilo činjenicu da je posedovanje radne knjižice uslov za prijavu na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje i da osobe koje nemaju taj dokument ne mogu dobiti pomoć pri pronalaženju zaposlenja, niti bilo koju drugu uslugu od NSZ-a. Ministarstvo, takođe ukazuje i na to da postoje inicijative da se radna knjižica ukine. Međutim, radna knjižica nije ukinuta, novi pravilnik nije donet, a sporna odredba važećeg Pravilnika i dalje ostaje na snazi i izbeglicama i interno raseljenim licima onemogućava ili znatno otežava pribavljanje radne knjižice.

Podsećanja radi, Praxis je, 2. februara 2010. godine, Ministarstvu rada i socijalne politike uputio apel za izmenu člana 5, stav 1 Pravilnika o radnoj knjižici (Službeni glasnik RS, br. 17/97). Prema članu 5, stav 1 Pravilnika, zahtev za izdavanje radne knjižice nezaposleno lice podnosi nadležnom organu opštinske uprave prema mestu prebivališta, a zaposleno lice prema mestu zaposlenja. Dosledna primena tog člana dovodi do toga da nezaposlene izbeglice i interno raseljena lica moraju da putuju u mesto prebivališta kako bi podneli zahtev za izdavanje radne knjižice, što za njih predstavlja nepremostiv problem. Pomenuta odredba Pravilnika na posredan način diskriminiše izbeglice i interno raseljena lica u odnosu na većinsko stanovništvo, jer im onemogućava ili znatno otežava postupak ostvarivanja prava na radnu knjižicu. Usled toga, oni nisu u mogućnosti da koriste programe i usluge Nacionalne službe za zapošljavanje.

Apelom je predložena izmena člana 5, stav 1 Pravilnika o radnoj knjižici, tako što bi se mesna nadležnost za podnošenje zahteva za izdavanje radne knjižice proširila na organe uprave prema mestu boravišta podnosioca zahteva.

Videti: Apel za izmenu čl. 5, st. 1. Pravilnika o radnoj knjižici
Videti: Odgovor Ministarstva rada i socijalne politike

Pročitano 12279 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action