Diskriminacija

utorak, 22. jun 2010.

Predstava "Reci STOP nasilju"

U okviru ovogodišnje kampanje podizanja svesti o rodno zasnovanom nasilju, Praxis će u saradnji sa UNHCR-om, IOM-om i Bibijom organizovati šest izvođenja pozorišne predstave „Reci STOP nasilju“ koja ima za cilj prevenciju nasilja nad ženama i trgovine ljudima, informisanje i aktiviranje romske zajednice.

Pozorišna predstava „Reci STOP nasilju“ ima formu interaktivnog teatra tzv. „teatra potlačenih“ koji je nominovan od strane Ujedinjenih nacija kao zvanično sredstvo za postizanje socijalnih promena. Sastoji se iz niza pozorišnih radionica i interaktivnih predstava koje podstiču ljude da se pokrenu i da preuzmu kontrolu nad životnim situacijama u kojima se nalaze.

Vera Erac i Mirela Pavlović, kao autorke predstave, pokušaće da sa 12 romskih glumaca ukažu na različite forme nasilja nad Romkinjama i da motivišu publiku da sagleda raspoložive mogućnosti i izbore koje žene, žrtve ove vrste nasilja, imaju pred sobom. Uz pomoć pravnice i socijalne radnice,  podeliće sa publikom informaciju o postojećim resursima i mehanizmima institucionalne zaštite i ukazaće na potrebu promene društvenog odnosa prema nasilju nad ženama kao i na neophodnost solidarnog reagovanja.

Predstava „Reci STOP nasilju“ prati život i događaje u okviru jedne romske porodice koja je raseljena sa Kosova. Porodica živi teško i suočava se sa brojnim oblicima nasilja kao što su diskriminacija na nacionalnoj osnovi, alkoholizam, nasilje u porodici, trgovina ljudima, prostitucija i prosjačenje, radna ekspoatacija. Glumci, amateri, pokušaće da dočaraju specifičnosti vezane za romsku populaciju, tradicionalne i kulturološke elemente koji se odražavaju na fenomen rodno određenog nasilja i brojne oblike diskriminacije sa kojima se kao marginalizovana populaciona grupa svakodnevno susreću.

Nakon prikazanih scena, publici će biti omogućeno da ponovo kreira predstavu. Biće pozvani da zauzmu ulogu glumaca i da na pozornici izraze svoje mišljenje, ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i predlože moguća rešenja za njihovo prevazilaženje.

Tokom 2010. godine organizovaće se šest izvođenja predstave „Reci STOP nasilju“ u Kragujevcu, Kruševcu, Nišu, Subotici i Beogradu.

Pročitano 11801 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action