Ostali izveštaji

petak, 30. jun 2006.

Praxis je dao preporuke Kancelariji Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih Nacija

Praxis je dao preporuke Kancelariji Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih Nacija povodom usvajanja Zaključnih komentara Komiteta za ljudska prava o Kosovu

Preporuke u vezi sa IMOVINOM (odeljak 18 Zaključnih komentara)

  • UNMIK bi trebalo da, u saradnji sa Privremenim institucijama samouprave, utvrdi delotvorna pravna sredstva za osporavanje konačnih odluka Komisije za rešavanje stambenih i imovinskih zahteva, kao i da obezbedi i olakša pristup ovim sredstvima za raseljena lica.
  • UNMIK bi trebalo da, u saradnji sa Privremenim institucijama samouprave, razmotri mogućnost uspostavljanja novih, jasnih i verodostojnih mehanizama za rešavanje zahteva o privatnoj nepokretnoj imovini (koji su sada u nadležnosti Kosovske imovinske agencije). U međuvremenu, UNMIK bi trebalo da olakša pristup raseljenih lica postojećim mehanizmima.
  • UNMIK bi trebalo da, u saradnji sa Privremenim institucijama samouprave, omogući brz i delotvoran povrat imovine u posed, posebno u slučajevima kada raseljena lica i pripadnici manjina podnose zahtev za povrat imovine u posed.
  • UNMIK bi trebalo da, u saradnji sa Privremenim institucijama samouprave, omogući brzo evidentiranje građanskih parnica pokrenutih pred sudovima na Kosovu i pismeno obaveštavanje zainteresovanih stranaka u što kraćem roku, u skladu sa principom nediskriminacije.

Preporuke u vezi sa DOKUMENTIMA

  • UNMIK bi trebalo da, u saradnji sa Privremenim institucijama samouprave, omogući da upravni i sudski organi na Kosovu priznaju i prihvate dokumenta propisno izdata ili overena od strane srpskih vlasti, posebno dokumenta potrebna za vođenje ostavinskih postupaka na Kosovu.
  • UNMIK bi trebalo da, u saradnji sa Privremenim institucijama samouprave i KFOR-om, osigura nesmetan i olakšan pristup postojećim arhivama kosovskih sudova, kompanija i institucija u kojima se nalaze lični i drugi dosijei koji su u vezi sa imovinom, obrazovanjem, zaposlenjem, penzijom itd, a u skladu sa principom nediskriminacije.

Preporuke u vezi sa JEZIKOM (odeljak 22)

  • UNMIK bi trebalo da obezbedi poštovanje prava manjinske zajednice na brz i adekvatan prevod zvaničnih dokumenata na jezik te zajednice od strane Privremenih institucija samouprave. Posebno je važno obezbediti izdavanje dokumenata na jeziku stranke u razumnom roku kako bi se omogućilo njeno učešće u sudskim postupcima (sudski zapisnik itd).

 

Pročitano 10072 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action