Praxis Watch

sreda, 23. decembar 2015.

Urgentna zaštita, smeštaj i pomoć za izbeglice i tražioce azila u Srbiji

U decembru 2015. godine, u partnerstvu sa Norveškim savetom za izbeglice (NRC), Praxis je započeo sprovođenje projekta „Urgentna zaštita, smeštaj i pomoć za izbeglice i tražioce azila u Srbiji“, koji finansira ECHO, kao odgovor na izbegličku krizu u Srbiji. Projekat ima za cilj da pruži hitnu humanitarnu pomoć i zaštitu izbeglicama i tražiocima azila koji su u tranzitu kroz ili traže azil u Srbiji.

NRC i Praxis pružaju zaštitu izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji kroz pružanje blagovremenih, preciznih i pouzdanih informacija u vezi sa njihovim pravnim statusom, procedurom registracije, pravom na azil, drugim pravima i dostupnim uslugama, kao i kroz upućivanje drugim organizacijama za dobijanje ciljane pomoći. NRC i Praxis takođe pružaju zaštitu izbeglicama i tražiocima azila kroz prisustvo pred institucijama/pružaocima usluga kako bi što bolje pomogli ciljnim grupama i odgovorili na njihove potrebe, kao i umanjili rizike od trgovine ljudima i krijumčarenja. Aktivnosti u okviru projekta takođe uključuju pružanje hitne humanitarne pomoći kroz pomoć u obezbeđivanju smeštaja i distribuciji hrane, odeće, obuće izbeglicama koje su u tranzitu ili traže azil u Srbiji. Projekat se mahom fokusira na lokacije duž istočne granice Srbije, prvenstveno na Dimitrovgrad, ali sa mogućnošću da se proširi na druge lokacije u zavisnosti od potreba i situacije na terenu.

U okviru projekta, NRC i Praxis takođe blisko sarađuju sa svim akterima na terenu, uključujući predstavnike vlasti, domaće i međunarodne organizacije sa ciljem bolje koordinacije aktivnosti i unapređenja zaštite izbeglica i tražilaca azila u Srbiji.

Pročitano 4364 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action