Program statusnih i socioekonomskih prava

Program statusnih i socioekonomskih prava ima za cilj da obezbedi unapređen pristup statusnim (pravu na upis u matičnu knjigu rođenih, državljanstvo i prebivalište) i socioekonomskim pravima (pravu na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje i adekvatno stanovanje). U okviru programa, Praxis se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći, informisanjem i savetovanjem marginalizovanih grupa, pre svega zajednice Roma, Aškalija i Egipćana i interno raseljenih lica. Besplatna pravna pomoć obuhvata zastupanje u različitim upravnim i sudskim postupcima koji se odnose na upis i naknadni upis činjenice rođenja, utvrđivanje i prijem u državljanstvo i prijavu prebivališta, kao i zastupanje, informisanje i savetovanje u pogledu ostvarivanja socioekonomskih prava. Organizujući terenske posete pravnika, uspevamo da dosegnemo do najugroženijih osoba koje žive u neformalnim naseljima i udaljenim i teško pristupačnim područjima širom zemlje. Pored toga, program je fokusiran na kontinuirani monitoring primene relevantnih zakona i politika, istraživanja, javno zagovaranje za zakonodavne promene i usaglašavanje prakse postupanja, podizanje svesti ciljnim grupama o garantovanim pravima, kao i na jačanje kapaciteta organa javne vlasti i organizacija civilnog društva.

Strana 1 od 31
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action