Diskriminacija

sreda, 1. septembar 2010.

Organ uprave za ispravku svojih grešaka naplaćivao taksu od građana

Uprava za građanska stanja i opšte poslove grada Niša u kojoj se vode pojedine matične evidencije izmeštene sa Kosova, često izdaje građanima izvode sa pogrešnim ličnim podacima. Do pogrešnih podataka u dokumentima dolazi greškom službenog lica koje izdaje dokument ili službenog lica koje je podatke unelo u matičnu evidenciju. Osoba koja je od uprave dobila izvod ili uverenje sa pogrešnim podacima, primorana je da pokrene upravni postupak podnošenjem zahtev za ispravku ovih podataka.

Početkom 2010. godine Uprava za građanska stanja i opšte poslove grada Niša je počela da uslovljava rešavanje po zahtevima za ispravku podataka u matičnim knjigama plaćanjem republičke i gradske administrativne takse, kao i takse na opomenu u iznosu od ukupno 850,00 dinara.

Iako je organ državne uprave odgovoran za vođenje matične evidencije, za pogrešno unete podatke novčano je „kažnjavano“ lice koje je tražilo ispravku svojih podataka, budući da je moralo da plati taksu na zahtev za ispravku.

Praxis se više puta bezuspešno obraćao navedenoj državnoj upravi u ime svojih klijenata, ukazujući na važeće propise na osnovu kojih se taksa ne naplaćuje za ispravljanje grešaka u službenim evidencijama.

U maju ove godine, Praxis se povodom istog problema obratio Odeljenju za upravnu inspekciju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Istovremeno, su i Zaštiniku građana upućene pritužbe na rad Uprave za građanska stanja i opšte poslove grada Niša.

Nezakonita praksa naplaćivanja administrativne takse na zahtev za ispravku podataka u matičnim evidencijama je nakon ovih intervencija konačno ukinuta, o čemu je Praxis dobio samo usmeno obaveštenje od Uprave za građanska stanja i opšte poslove grada Niša.

Ubrzo se i u praksi pokazalo da se taksa na zahtev za ispravku podataka u matičnim evidencijama konačno više ne naplaćuje.

Pročitano 9141 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action