Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 24. oktobar 2022.

Nema napretka u pristupu osnovnim pravima za Rome

Evropska komisija objavila je izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupa Evropskoj uniji za 2022. godinu. Izveštaj pokazuje da Srbija nije postigla napredak u pogledu ostvarivanja nekih od osnovnih prava za pripadnike romske nacionalne manjine.

Tako se i u ovogodišnjem izveštaju, pored ostalog, ističe i to da svako dete mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja, bez obzira na status roditelja. Takođe se naglašava da Zakon o prebivalištu i boravištu građana mora dosledno da se primenjuje, tako da se omogući stanovnicima neformalnih naselja prijava prebivališta i pristup osnovnim socio-ekonomskim pravima. U izveštaju se izražava zabrinutost i zbog problema dečijih brakova, koji je karakterističan za  romsku populaciju.

Ovakve ocene ponavljaju se iz godine u godinu u izveštajima Evropske komisije, što ukazuje na to da Srbija ne preduzima odgovarajuće mere koje bi dovele do rešavanja problema. I Praxis kontinuirano nadležnim institucijama u Srbiji ukazuje na ove probleme sa kojima se suočavaju brojni pripadnici romske manjine, kao i na neophodnost neodložnog rešavanja ovih pitanja. Međutim, stanje u ovim oblastima se ne poboljšava.

U izveštaju Evropske komisije takođe se skreće pažnja na to da su i dalje prisutni problemi u pogledu pristupa zdravstvenoj zaštiti za Rome i interno raseljena lica, da su stope napuštanja školovanja i dalje visoke, i to naročito među romskim devojčicama, kao i da je potrebno rešiti problem segregacije u obrazovanju. Evropska komisija ukazuje i na zabrinjavajuće visoke procente stanovnika romskih naselja koji uopšte nema pristup ili nemaju redovan pristup vodi za piće, električnoj energiji i kanalizacionoj mreži, te naglašava da se legalizacija romskih naselja mora tretirati kao prioritet. 

U pogledu pristupa pravdi, u izveštaju se ističe da je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći potrebno uskladiti sa procesnim zakonima, a konstatuje se i to da je potrebno da se među najranjivijom populacijom podigne svet o dostupnosti besplatne pravne pomoći.

Pročitano 3624 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action