Diskriminacija

petak, 9. oktobar 2020.

Počeo projekat „Do ravnopravnosti Roma kroz unapređen pristup pravima”

NVO Praxis, u saradnji sa partnerskim organizacijama Minority Rights Group Europe i Idetartozunk iz Mađarske, započeo je sprovođenje dvogodišnjeg projekta „Do ravnopravnosti Roma kroz unapređen pristup pravima”. Projekat finansira Evropska unija, u okviru Programa “Prava, jеdnakost i državljanstvo”. Projekat se sprovodi paralelno u Srbiji i Mađarskoj.

Cilj projekta je unapređenje stanja u oblasti zaštite pripadnika romske nacionalne manjine od svih oblika diskriminacije podizanjem svesti javnosti, a naročito ključnih aktera o štetnosti ove društvene pojave, kao i o odgovornosti pojedinca i zajednice u njenom sprečavanju i suzbijanju, zatim poboljšanjem primene antidiskriminacionog zakonodavstva i osnaživanjem Roma da koriste dostupne mehanizme zaštite prava na ravnopravnost.

Projektom je planirana realizacija niza aktivnosti, a među ključnim je sprovođenje istraživanja sa ciljem da se identifikuju različiti aspekti diskriminacije Roma, prepreke u pristupu pravdi, problemi u poznavanju antidiskriminacionog zakonodavstva onih koji se u praksi bave pravnom zaštitom, zatim lokalne politike koje uređuju integraciju, kao i nivo participacije Roma u procesima donošenja odluka.

Nakon istraživanja, u okviru projekta održaće se niz treninga: za pravnike, sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta i veština za pružanje pravne pomoći Romima žrtvama diskriminacije; za pripadnike romskih i neromskih organizacija civilnog društva da prepoznaju slučajeve diskriminacije i dostupne mehanizme zaštite za potencijalne žrtve diskriminacije, kao i da se osnaže da sprovode aktivnosti javnog zagovaranja i uključe članove romske zajednice u procese donošenja odluka; za romske aktiviste o tome kako da identifikuju slučajeve diskriminacije, koji su dostupni instrumenti zaštite uključujući mandat i ovlašćenja institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i tome koji su potencijalni modaliteti uključivanja u procese donošenja odluka.

Projektom je takođe predviđena saradnja sa aktivistima na lokalnom nivou u cilju identifikacije slučajeva diskriminacije, kao i pružanje pravnih saveta i pravne pomoći Romima žrtvama diskriminacije, uključujući podnošenje pritužbi Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Sve aktivnosti će pratiti i aktivnosti javnog zagovaranja, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, kao i pripremu finalnog izveštaja u kom će biti predstavljeni nalazi iz projekta, i koji će služiti kao alatka za dalje planiranje aktivnosti javnog zagovaranja u ovoj oblasti.

Pročitano 8142 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action