Edukacija i obuka

petak, 5. april 2013.

Održana obuka o upisu u matičnu knjigu rođenih u Kragujevcu

Dana 05.04.2013. godine u Kragujevcu je održana obuka o upisu u matičnu knjigu rođenih (MKR) za matičare i zamenike matičara koji vode matične knjige za matična područja gradova i opština sa teritorije Podunavskog, Braničevskog, Šumadijskog, Pomoravskog, Raškog i Rasinskog okruga, kao i za zaposlene koji obavljaju poslove državne uprave u vezi sa državljanstvom, prijavom prebivališta, odnonosno boravišta i izdavanjem ličnih karti u Ministarstvu unutrašnjih poslova i centrima za socijalni rad (CSR) iz navedenih okruga. Obuka za više od 150 učesnika organizovana je od strane Tehničke grupe, formirane na osnovu Sporazuma o razumevanju zaključenog između Ministrastva pravde i državne uprave, Zaštitnika građana i UNHCR-a, a u skladu sa Planom aktivnosti koji za cilj ima da se do 2015. godine iskoreni pojava pravno nevidljivih lica u Srbiji.

Pomoćnica ministra pravde i državne uprave i predstavnici Zaštitnika građana predstavili su aktivnosti Tehničke grupe u sprovođenju Sporazuma o saradnji, sa posebnim osvrtom na izmene zakonskog okvira i promene u pristupu aktuelnim problemima u vezi upisa u MKR do kojih je došlo pod okriljem procesa evropskih integracija. Nacionalni službenik za pravnu zaštitu u UNHCR-u u svom izlaganju je ocenio da su nova zakonodavna rešenja u skladu i sa obavezama države preuzetim ratifikacijom Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva iz 1961. godine, pa je njihova primena od velikog značaja za kreiranje pravnih okvira u skladu sa zahtevima savremenih evropskih tendencija. Prisutnima je ukazano na posledice koje država snosi zbog postojanja pravno nevidljivih lica na njenoj teritoriji, kao i na postojanje administrativnih prepreka da se status ovih lica promeni, odnosno da im se omogući pristup pravima koja su garantovana Ustavom i zakonima, pa su, u navedenom kontekstu, predstavnici Praxisa izložili probleme koji se u praksi javljaju prilikom naknadnog upisa u MKR. O iskustvima rada matičara i zamenika matičara koji vode matične knjige za matična područja Grada Beograda učesnicima je govorila pomoćnica sekretara u Sekretarijatu za upravu Gradske uprave Grada Beograda iz Sektora za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava. Tema obuke bilo je i pitanje sticanja i prestanka državljanstva RS, kao i upis činjenice državljanstva u evidenciju o državljanima RS, o čemu je govorila načelnica Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Samostalna savetnica Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike prisutnima je predočila značaj postupanja i ulogu organa starateljstva u organizovanju porodičnopravne zaštite lica koja nisu upisana u MKR kroz primenu zakonskih rešenja u atmosferi novih normativnih tendencija.

U kontekstu novih rešenja Zakona o prebivalištu i boravištu građana (pre svega predviđanja mogućnosti prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad, za lica koja nemaju drugu mogućnost regulisanja ovog pitanja), Zakona o ličnoj karti, Zakona o vanparničnom postupku (odnosno propisivanja novog postupka utvrđivanja vremena i mesta rođenja, koji predstavlja osnov za upis u MKR), kao opštih tendencija olakšanja pristupa osnovnim statusnim pravima, učesnicima obuke je savetovano da se u svom radu vode principima hitnosti i proporcionalnosti u rešavanju, tj. da je neophodno imati u vidu da je obaveza države da obezbedi pristup pravnom subjektivitetu svim svojim građanima; novousvojenim propisima stvoren je osnov za ispunjenje navedene obaveze države, pa bi službenici u svom radu trebalo samo dosledno da ih primenjuju, sa posebnim značajem odsustva svakog vida diskriminatornog postupanja kada su u pitanju socijalno najugroženije grupacije, pre svega pripadnici romske nacionalne manjine. Skrenuta je pažnja na pritužbe koje su Zaštitniku građana upućene povodom rada pojedinih matičnih službi u postupcima naknadnog upisa; najveći broj pritužbi odnosi se na rad organa nadležnih za izmeštene matične knjige sa područja Kosova, pa su prisutnima date smernice o načinu na koji bi trebalo tretirati postupke obnove upisa, kao i naknadne upise u MKR.

U završnom delu obuke, učesnici su diskutovali o nedovoljno razjašnjenim aspektima u predmetnoj oblasti. Predstavnicima nadležnih državnih organa postavljana su pitanja o spornim detaljima novih normativnih rešenja. Između ostalog, od strane načelnice Uprave za upravne poslove MUP-a konstatovano je da se deca pravno nevidljivih roditelja mogu tretirati kao deca nepoznatih roditelja ili roditelja nepoznatog državljanstva, pa se na njih mogu primenjivati odredbe Zakona o državljanstvu RS u pogledu mogućnosti sticanja državljanstva; u kontekstu prevencije apatridije, istaknute su zakonske garancije da deca čiji su roditelji pravno nevidljivi, a koja su rođena na teritoriji RS, neće ostati bez državljanstva. Takođe, potvrđeno je da rešenje doneto u sudskom postupku utvrđivanja vremena i mesta rođenja predstavlja osnov za utvrđivanje/sticanje državljanstva, ali je istaknuta potreba za izmenama Zakona o vanparničnom postupku kojima bi se predvidelo da navedeno rešenje obavezuje i organ uprave u pogledu utvrđivanja državljanstva lica na koje se odnosi. Osim o nedovoljno jasnim pitanjima koja se tiču postupka određivanja ličnog imena pred CSR-om (predočen je stav Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike da centri jesu nadležni za određivanje ličnog imena i punoletnim licima, iako postoji prethodno izdato mišljenje ministarstva koje je u suprotnosti sa iznetim stavom), diskutovalo se i o aktuelnim teškoćama prilikom prijave prebivališta na adresi CSR-a. Ukazano je na pojedine slučajeve u kojima su službenici, nezakonitim postupanjem, onemogućavali sprovođenje ovog postupka, ali je istaknut i primer dobre prakse: Centar za socijalni rad Kraljevo u jednom slučaju uspešno je sproveo postupak prijave prebivališta na adresi CSR-a, pa je licu izdata lična karta i omogućen je pristup drugim pravima. Od strane predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike iznete su garancije da će Romi koji žive u neformalnim naseljima moći prebivalište da prijave na adresi CSR-a na čijem području žive, što možemo oceniti kao znak dobre volje da se zakoni sprovode u skladu sa namerama zakonodavca, a posebno u skladu sa interesima zaštite ove ugrožene grupe. Iako još uvek nema pomaka u pregovorima između MUP-a i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike povodom otklanjanja posledica neusaglašenosti podzakonske regulative, predstavnik Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike bio je izričit u stavu da će se važeći propisi, dok su na snazi, dosledno primenjivati.

Iako su mnoga pitanja i ovog puta ostala otvorena, što je posledica nedovoljne međuresorne usaglašenosti državnih organa prilikom normiranja predmetnih pitanja, ali i čestog nedostatka fleksibilnosti u postupanju nadležnih službi koja je u zadatim uslovima neretko potrebna da bi se zaštitili legitimni interesi pojedinca, ipak je uočljiv pozitivan pomak u pristupu problemu naknadnog upisa u matične knjige, kao i regulisanju drugih pitanja značajnih za zaštitu najugroženijih - stvaranje mogućnosti za pristup osnovnim dokumentima i garantovanim socioekonomskim pravima. Učesnici obuke izrazili su dobru volju da svojim postupanjem doprinesu otklanjanju pojave pravno nevidljivih lica u Srbiji, a uspeh proklamovanih ciljeva zavisiće od zalaganja svih nadležnih organa i službi, na normativnom planu, ali i na polju praktične primene usvojenih rešenja.

Pročitano 20119 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action