Praxis Watch

utorak, 27. februar 2018.

Učešće javnosti u procesu usvajanja akata u Kraljevu gotovo da ne postoji

Preliminarni rezultati istraživanja o uključivanju organizacija civilnog društva i građana u kreiranje odluka i politika, koje Praxis sprovodi u okviru projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu, kao deo grant šeme WeBER projekta koji finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija, pokazuju da učešće javnosti u procesu usvajanja akata u Kraljevu gotovo da ne postoji.

U periodu od 1. juna 2016. godine do 1. avgusta 2017. godine,  Skupština grada Kraljeva usvojila je 399 akata. Uz izuzetak planskih dokumenata, za koji je obavezan javni uvid u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, nijedan od 399 akata nije usvojen uz organizovanje javne rasprave, niti su građani ili organizacije civilnog društva na bilo koji drugi način bili uključeni u pripremu tih akata.

Situacija je drugačija jedino kada su u pitanju strateški dokumenti, što se pokazalo i u postupku pripreme i usvajanja Lokalnog akcionog plana za Rome na teritoriji grada Kraljeva od 2017-2020. Taj dokument je usvojen u septembru 2017. godine nakon sprovedenih konsultacija sa zainteresovanim građanima i OCD i nakon održane javne rasprave. Budući da i od trenutka uključivanja OCD umnogome zavisi mogućnost da se suštinski utiče na sadržinu budućeg akta, od izuzetnog značaja je bilo uključivanje OCD već u fazi  izrade akta. Prilikom održavanja same javne rasprave, svi izneti predlozi su usvojeni, a potom je ostavljena još jedna mogućnost da se pismenim putem dostave dodatni komentari.

Iako postupak usvajanja navedenog akta može poslužiti kao primer dobre prakse i načina sprovođenja istinskih konsultacija, taj primer predstavlja izuzetak, ograničen na postupke usvajanja strateških akata. Većina odluka usvaja se bez učešća javnosti.

Osim što ostavlja negativan utisak o stepenu posvećenosti jedinice lokalne samouprave reformi javne uprave, neuključivanje OCD predstavlja propuštenu priliku da se njihovo iskustvo iskoristi kako bi se unapredio kvalitet usvojenih akata i sprečilo usvajanje necelishodnih, neustavnih ili diskriminatornih odluka.

Za više informacija, videti link

Pročitano 11995 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action