Praxis Watch

četvrtak, 26. oktobar 2017.

Onemogućavanje prijave rođenja izlaže romsku decu na Balkanu opasnosti od apatridije i ostavlja ih bez zdravstvene zaštite i obrazovanja

Neposedovanje dokumenata ima izuzetno negativne posledice na živote hiljade Roma koji žive u državama Zapadnog Balkana i u Ukrajini, upozorava izveštaj organizacija Evropskog centra za prava Roma (ERRC), Instituta za pitanja apatridije i inkluziju  (ISI) i Evropske mreže za pitanja apatridije (ENS).

Izveštaj poziva države u regionu da usmere pažnju na Rome koji su bez državljanstva i da olakšaju proceduru prijave rođenja koja Romima otežava pristup dokumentima bez kojih ne bi mogli da dokažu svoj identitet i državljanstvo. Naglašeno je da ostavljanje romske dece bez izvoda iz matične knjige rođenih vodi ka njihovom odrastanju i životu bez državljanstva. Usled toga, hiljade Roma se suočava sa teškoćama u pristupu ključnim uslugama i pravima, poput prava  na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje.

Jedna od intervjuisanih Romkinja iz Srbije navodi: "Nisam odustala, ali ne vidim da će se nešto dogoditi i promeniti moju situaciju na bolje. Žao mi je jer znam da bi mnoge stvari bile bolje kad bih samo imala državljanstvo i dokumente.” 

Izveštaj otkriva ozbiljne posledice koje su ratovi i raspad bivše SFRJ, zajedno sa sistemskom diskriminacijom i isključivanjem Roma, imali na njihove živote. Naročito je otežan položaj onih koji nisu mogli da dokažu državljanstvo. Romi koji su bili primorani da napuste svoje domove tokom rata, često bez ikakvih dokumenata, po povratku su se suočili sa komplikovanim procedurama i brojnim teškoćama prilikom pokušaja da pribave dokumente. Pored toga, institucionalna diskriminacija i rasizam, koji su zabeleženi u nekim od država obuhvaćenim istraživanjem, stvorili su prepreke koje Romima otežavaju pristup osnovnim pravima koje ostali građani uživaju.

Istraživanje ukazuje i na pozitivne i uspešne primere saradnje civilnog sektora sa državom u cilju olakšavanja procedura upisa u matične knjige rođenih, otklanjanja nedostataka u zakonodavstvu i podizanja svesti o važnosti rešavanja ovog problema. Ti napori pokazuju da se problem apatridije može rešiti proaktivnim pristupom i u skladu sa preporukama koje su iznete u ovom izveštaju, a koje mogu poslužiti kao primer dobre prakse za ostale države u regionu.

Izveštaj istovremeno poziva Evropsku komisiju da problem apatridije i diskriminacije prema Romima prepozna kao prioritetno pitanje u postupku pregovaranja za članstvo u Evropskoj uniji.

Za više informacija, videti saopštenje na linku.  

Pročitano 6356 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action