Diskriminacija

Program za antidiskriminaciju i rodnu ravnopravnost ima za cilj da unapredi pravni okvir i mehanizme zaštite od diskriminacije i rodnu ravnopravnost u Srbiji. Ujedno, Program teži da podigne svest javnosti o položaju ugroženih grupa i ojača kapacitete civilnog društva i medija u vezi sa antidiskriminacionim pravom i rodnom ravnopravnošću. Takođe, pruža podršku ugroženim društvenim grupama i zastupa stranke u strateškim parnicama za utvrđenje diskriminacije.

Strana 18 od 18
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action