Prava deteta

utorak, 23. oktobar 2018.

Održan prvi sastanak radne grupe za rani razvoj dece

Prvi sastanak radne grupe za rani razvoj dece, posebnog tela Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, održan je 15.10.2018. godine u Beogradu. Radna grupa je formirana odlukom Saveta za prava deteta 1. marta 2018. godine, u cilju postizanja koordinacije politika na nacionalnom nivou.

Predsednica posebne radne grupe za rani razvoj dece je Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministartsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Radna grupa u punom sastavu ima osam članova, a pored predstavnika Saveta za prava deteta iz relevantnih resora jedna od stalnih članica je i Jasmina Miković iz Praxisa, predsednica Upravnog odbora MODS-a. Na prvom sastanku radne grupe, kao predstavnici MODS-a, učestvovali su Saša Stefanović, direktor MODS-a i Jasmina Miković.

Prvi sastanak je bio posvećen razgovoru o strateškim prioritetima u oblasti ranog razvoja dece i načinu implementacije Poziva na akciju - Zajednička poruka ministara Vlade Republike Srbije – podrška deci u ranom detinjstvu i njihovim porodicama. Ujedno su razmatrane mogućnosti za unapređenje koordinacije aktivnosti različitih resora i drugih aktera u oblasti ranog razvoja.

U narednom periodu, radna grupa će raditi na iniciranju mera za izradu celovite i koherentne politike koja je usmerena na decu ranog uzrasta, uključujući i integraciju politika podrške deci na ranom uzrastu u Nacionalni plan akcije za decu, kao i na definisanju preporuka za ostvarivanje važnih socijalnih indikatora u oblasti podrške deci u ranom detinjstvu.

Zbog čega je formirano posebno telo Saveta za prava deteta koje će se baviti ranim razvojem?

Rani razvoj predstavlja jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i prepoznat je u ključnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima kao što su Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Ciljevi održivog razvoja, Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, Akcioni plan za Poglavlje 23 i Zajedničke smernice EU za prelazak sa institucionalne na negu u zajednici.

S obzirom na važnost ovog perioda u razvojnom dobu svakog pojedinca, kao i to da svako dete ima pravo na puno ostvarivanje svojih potencijala, neophodno je da se sistemski pruži podrška detetu i porodici koja će biti holistička i potpuna. Kako bi se to dostiglo, mehanizmi na nacionalnom i lokalnom nivou treba da omoguće koordinaciju programa i usluga. Postojeći zakonodavni i strateški okvir podrške deci u različitim resorima (zdravlje, obrazovanje, socijalna zaštita) potrebno je konsolidovati, dopuniti i osigurati njegovu primenu, kroz adekvatno finansiranje.

Pročitano 11405 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action