Social & Economic rights

Friday, 15 May 2020

UNHCR upozorava na opasnost da apatridi budu izostavljeni iz reagovanja na korona virus

Ženeva – Beograd, 11-12. maj 2020.godine

Saopštenje preuzeto sa sajta www.unhcr.rs  

UNHCR, Agencija UN za izbeglice apeluje na vlade širom sveta da hitno obrate pažnju na stradanje miliona apatrida i deluju u skladu sa preporukama koje je organizacija danas objavila da bi se osiguralo da budu obuhvaćeni planovima za reagovanje na virus COVID-19.

„Milionima ljudi širom sveta uskraćeni su državljanstvo i prava koja iz njega proističu. Oni ne postoje na papiru i najčešće žive na marginama društva. Zabrinuti smo što u ovim kriznim vremenima, usred globalne pandemije, sada bivaju izloženi ogromnom riziku da budu izostavljeni u planovima za reagovanje,” rekao je Filipo Grandi, Visoki komesar UN za izbeglice.

Bez državljanstva, apatridi često nemaju pristup osnovnim uslugama uključujući i zdravstvenoj zaštiti, a sada se može dogoditi da se suoče i sa preprekama u pristupu testiranju na korona virus i lečenju. Drugi se možda neće usuditi da pristupe uslugama iz straha da će ih pravni status vesti u rizik od zatvaranja ili deportacije.

„Moramo da ponovimo da niko nema koristi od isključenosti, a ponajmanje globalni napori da se spreči širenje virusa. Pandemiju je moguće pobediti samo ako svi, bez obzira na njihov pravni status, budu uključeni u planove za reagovanje. Niko ne može biti zaštićen ukoliko nisu svi uključeni, a to znači uključiti i često nevidljive populacije bez državljanstva,” rekao je Grandi.

U izveštajima se navodi broj od oko 3,9 miliona apatrida u 78 zemalja, ali je tačan broj verovatno mnogo veći. Bez zakonskih prava i pristupa uslugama, apatridija ostavlja mnoge ljude u političkoj i ekonomskoj marginalizaciji, diskriminisane i podložne eksploataciji i zloupotrebama.

U mnogim zemljama u svetu, apatridi žive u supstandarnim i neadekvatnim higijenskim uslovima, čime su dodatno izloženi riziku od zaraze. Ograničeni svojim pravnim statusom, mnogi rade u neformalnim sektorima što ih takođe onemogućava da se pridržavaju protokla javnog zdravlja poput samoizloacije ili fizičkog distanciranja.

Većina osoba koje su u opasnosti od apatridije u Republici Srbiji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, a mnogi među njima su izbegli sa KiM. Oni koji žive u neformalnim naseljima ili nezvaničnim kolektivnim centrima suočavaju se sa dodatnom nemogučnošću da se pridržavaju preporuka medicinskih stručnjaka. Mnogi su takođe izgubili ionako oskudna sredstva za život usled ograničenja kretanja.

Osobe izložene riziku od apatridije usled nedostatka ličnih dokumenata ili nemogućnosti da registruju adresu stvarnog prebivališta ostaju nevidljive za sistem i često nemaju pristup javnim službama i pomoći. Partneri UNHCR-a brzo su obezbedili humanitarnu pomoć i intervenisali u slučajevima kada su vlasti vršile diskriminaciju i pozvali nezavisne državne organe da obezbede da građani kojima nedostaju lična dokumenta ili registracija ne budu izostavljeni iz planova reagovanja na virus COVID-19 i oporavka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Vlasti bi trebalo da usvoje i sprovedu posebne mere koje ne isključuju ugrožene građane od jednakog pristupa jednokratnoj novčanoj pomoći samo zbog toga što nemaju lične karte. Agencija UN za izbeglice nastavlja da pomaže Srbiji u njenim naporima da smanji broj slučajeva apatridije i da proaktivno zaštiti zdravlje i prava osoba u opasnosti od apatridije, posebno u postojećem reagovanju na virus COVID-19.

U nekim zemljama, znatan broj apatrida takođe se nalazi u dugotrajnom pritvoru čekajući na deportaciju zbog toga što se ne smatraju zakonskim stanovnicima a ne postoji ni zemlja u koju bi mogli biti deportovani. Uz kršenje njihovog prava na slobodu, sada se suočavaju sa povećanim rizikom od infekcije, dok lekari i medicinska udruženja širom sveta izražavaju zabrinutost od potencijalnog širenja virusa COVID-19 unutar ovih centara.

UNHCR je takođe zabrinut zbog mogućnosti da mere za ublažavanje i reagovanje ne rasplamsaju ksenofobiju i diskriminaciju onih koji se smatraju izloženijima riziku od zaraze, obzirom da većina stanovništva u svetu koje ne poseduje državljanstvo pripada manjinskim grupama koje su posebno izložene diskriminaciji.

„Ovaj virus naglašava razorne posledice apatridije jednako kao i hitnu potrebu da se ona iskoreni. Pravo na državljanstvo predstavlja osnovno ljudsko pravo, a u ovim vremenima krize to znači razliku između života i smrti,” rekao je Grandi.

Da bi se osigurala zaštita i uključivanje u planove javnog zdravstva, UNHCR je objavio smernice o politikama i primerima dobre prakse. Neke od preporuka su:

  • Učiniti zdravstvene usluge, uključujući i testiranje na virus COVID-19 i lečenje, dostupnim za sve bez obzira na posedovanje državljanstva ili zakonski boravak.

  • Podići prepreku između zdravstva i imigracionih službi u ovom periodu da bi se omogućilo apatridima da pristupe uslugama bez straha i rizika da će biti uhapšeni ili pritvoreni.

  • Obezbediti uključivanje apatrida u informativne kampanje o virusu COVID-19, imajući u vidu lokacije, jezik i preference u vidovima komunikacije.

  • Definisati aktivnosti upisa u matične knjige, uključujući i matične knjige rođenih, kao ‘ključnih’ usluga, omogućavajući njihov rad i smanjujući rizik da ljudi postanu apatridi zbog odsustva pravnih dokaza o identitetu ili pravu na državljanstvo.

  • Uzdržati se od pritvaranja apatrida pred deportaciju i razmotriti mogućnost oslobađanja onih koji su pritvoreni iz razloga povezanih sa njihovim statusom lica bez državljanstva.

  • Obezbediti da preduzete mere ne dovedu do rasplamsavanja ksenofobije i rasne diskriminacije.

  • Dati pakete finansijske pomoći svima koji borave na teritoriji zemlje a koji ispunjavaju kriterijume ugroženosti, bez obzira na njihov pravni status.

 

Spisak preporuka dostupan je na: www.refworld.org/docid/5eb2a72f4.html

Read 7179 times
Tagged under
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action