Vacancies & Internship

Vacancies

KONKURS ZA POZICIJU PRAVNOG SAVETNIKA

Nevladina organizacija Praxis raspisuje konkurs za poziciju mlađeg pravnog savetnika za rad u kancelariji Praxisa u Beogradu.

Tražimo osobu koja je posvećena i motivisana da radi na zaštiti i unapređenju ljudskih prava i koja je upoznata sa domaćim i međunarodnim sistemom zaštite ljudskih prava. 

Opis posla i zaduženja

 • Pružanje pravne pomoći, informacija i saveta u skladu sa zakonom, pravilima struke, usvojenom internom pravnom strategijom i projektom na kome bude angažovan/a;
 • Redovno praćenje zakonskih propisa, sudsko-administrativne prakse i informacija relevantnih za rad sa ciljnim grupama Praxisa;
 • Analiziranje relevantnih propisa, pravnih problema ciljnih grupa, predlaganje pravne strategije na internim stručnim konsultacijama;
 • Učešće u definisanju ključnih prilika za javno zagovaranje i ciljeva na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou; Učešće u izradi poruka i materijala za javno zagovaranje, vodeći računa da sve poruke, dokumenta i strategije budu zasnovane na dokazima, i visokog kvaliteta;
 • Sprovođenje aktivnosti podizanja svesti u lokalnim zajednicama u cilju informisanja građana o njihovim pravima i obavezama, kao i o obavezama lokalnih vlasti i pružalaca usluga;
 • Razvijanje i održavanje strateških odnosa i partnerstava sa relevantnim akterima u zajednici, izgradnja mreže saradnika i podsticanje saradnje;
 • Učešće u radu mobilnih timova Praxisa na terenu širom Srbije;
 • Učešće u organizaciji i sprovođenju drugih aktivnosti na projektu (treninzi, sastanci, inputi za izveštaje, itd.);
 • Učestvovanje na raznim seminarima, redovnim stručnim i koordinacijskim sastancima i obukama; 

Kvalifikacije i kompetencije

 • Obrazovanje: Diplomirani pravnik/ca;
 • Minimum 2 godine radnog iskustva. Prednost će imati kandidati sa iskustvom u oblasti zaštite ljudskih prava i/ili iskustvom u radu sa ranjivim kategorijama stanovništva;
 • Izražene analitičke i istraživačke sposobnosti;
 • Visok nivo pismenosti i odlične veštine pisanja;
 • Odlične komunikacijske veštine i veštine prezentacije (usmeno i pismeno);
 • Napredan nivo znanja engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije. 

Prijava

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti CV i motivaciono pismo (na srpskom ili engleskom jeziku) na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 20.01.2023. godine.

Biće kontaktirani samo kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor. Praxis zadržava pravo da na oglašenu poziciju ne izabere ni jednog od prijavljenih kandidata/kandidatkinja.

O Praxisu

Praxis je domaća, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2004. godine u Beogradu, koja se bavi zaštitom ljudskih prava pružanjem pravne zaštite i javnim zagovaranjem za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima.

Praxis deluje u oblasti stat usnih i socioekonomskih prava, antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, migracija, prava deteta i reforme javne uprave.

Pored pružanja besplatne pravne pomoći, Praxis svoje ciljeve i zadatke ostvaruje i kroz monitoring javnih politika, istrаživаnja, аnаl ize i javno zagovaranje za sistemska rešenja i uklanjanje prepreka u pristupu pravima, kroz podizanje svesti o problemima integracije marginalizovanih i socijalno isključenih zajednica, edukacije, objavljivanje publikacija i stručnu podršku reformаmа, kao i kroz umrežаvаnje i saradnju.

 

Tekst konkursa u PDF-u možete preuzeti OVDE.

Read 455628 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action