Ostali izveštaji

nedelja, 15. januar 2017.

Apatridija u svetu u 2017. godini

„Ovo je drugo izdanje najvažnijeg izveštaja Instituta za apatridiju i inkluziju o apatridiji u svetu... Prvo izdanje je objavljeno krajem 2014. godine, ubrzo nakon početka kampanje #Ibelong (Ja pripadam) koju je pokrenuo Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) sa ciljem okončanja apatridije do 2024. godine. Ova kampanja je uglavnom bila usmerena na pitanje statističkog izveštavanja o apatridiji.

Od 2014. godine, globalni diskurs o apatridiji je u velikoj meri izmenjen. Pokretanje kampanje #Ibelong je predstavljalo vrhunac procesa (ponovnog) otkrivanja ovog pitanja, u kojem su se zainteresovane strane uhvatile u koštac sa problemom apatridije, kao i borbu za njeno mesto na međunarodnoj agendi. U ovoj novoj eri, naglasak diskursa apatridije je pomeren sa pitanja šta i zašto na pitanja kada i kako. Kao što se ističe i u samoj kampanji #Ibelong, potreba, čak i hitnost, borbe protiv apatridije sada je široko priznata i rasprava je sve usmerenija na to kako ispuniti međunarodne obaveze i iskoristiti relevantne međunarodne okvire kako bi se postigle stvarne i značajne promene. Moglo bi se reći da je vreme za razgovor postalo vreme za akciju.

Danas, dok ponovo razmatramo izazove i mogućnosti sa kojima se suočava globalna zajednica koja se bavi apatridijom, važno je priznati ovaj razvoj diskursa i ambiciju u pogledu angažovanja. Postoje nova merila i očekivani rezultati na osnovu kojih se može meriti napredak u kampanji #Ibelong koja ima prvu grupu očekivanih rezultata za 2017. godinu, za svaku od deset „akcija" Globalnog akcionog plana za zaustavljanje apatridije. Imajući to u vidu, ovo izdanje Izveštaja o apatridima u svetu je takođe evoluiralo od uglavnom opisne analize stanja apatridije do istraživanja ulaznih tačaka, alata, okvira i strategija za poboljšanje života lica bez državljanstva i smanjenje njihovog broja.

U drugom delu ovog izveštaja ukazuje se na situaciju dece bez državljanstva i šta se može naučiti od aktivnosti širom sveta da bi se delotvornije promovisalo pravo svakog deteta na državljanstvo. Pre toga, u prvom delu izveštaja dat je opštiji pregled dešavanja u oblasti apatridije. U uvodnom poglavlju, Melani Kana (Melanie Khanna), šefica Odseka za apatridiju UNHCR-a, priča o stanju apatridije na globalnom nivou i naglašava područja u kojima je postignut napredak u vezi sa kampanjom #Ibelong. Zatim Katrin Harington (Catherine Harrington), menadžerka kampanje, daje kratak opis dešavanja u vezi sa Globalnom kampanjom za jednaka prava na državljanstvo, čiji je cilj eliminisanje rodne diskriminacije u zakonima o državljanstvu. U narednim poglavljima prvog dela izveštaja predstavljen je širi pregled i analiza dešavanja od 2014. godine, koje je sastavio Institut uz konsultovanje sa partnerima iz civilnog društva širom sveta. Kao i u prethodnom izveštaju, grupisali smo ovaj materijal prema pet regija za koje UNHCR organizuje svoj rad i statističko izveštavanje: Afrika (Poglavlje 2), Severna i Južna Amerika (Poglavlje 3), Azija i Pacifik (Poglavlje 4), Evropa (Poglavlje 5) i Bliski Istok i Severna Afrika (Poglavlje 6)".

Preuzmite izveštaj ovde.

Pročitano 4034 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action