Praxis Watch

ponedeljak, 14. oktobar 2013.

Nemogućnost interno raseljenih lica sa Kosova da regulišu boravak u Srbiji

Veliki broj interno raseljenih lica sa Kosova, uglavnom romske nacionalnosti, koja imaju prijavljeno prebivalište na Kosovu, nemaju mogućnost prijave boravka u mestima u kojima žive. Razlog tome je nepostojanje pravnog osnova stanovanja, jer neretko žive u neformalnim naseljima ili nelegalizovanim objektima pa se samim tim nalaze van sistema zdravstvene i socijalne zaštite.

Prijava prebivališta na Kosovu ih onemogućava da, shodno odredbama Zakona o prebivalištu i boravištu građana, prijave prebivalište na adresi centra za socijalni rad na teritoriji gde faktički borave. Prema tumačenju MUP, oni ne bi mogli da iskoriste tu zakonsku mogućnost čak i kada bi odjavili prebivalište na Kosovu.

Takva situacija kosi se sa samom definicijom prebivališta, regulisanom članom 3 Zakona o prebivalištu i boravištu građana, jer se centar njihovih životnih aktivnosti, profesionalnih, socijalnih i drugih veza nalazi u mestu gde faktički borave.

Problem je još značajniji zato što pogađa veliki broj dece koja nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti.

Pročitano 14933 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action