Praxis Watch

sreda, 6. mart 2013.

Neprimenljiva rešenja povodom prijave na zdravstveno osiguranje lica romske nacionalnosti

Najnovijim izmenama Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (Uredba) predviđeno je da lica romske nacionalnosti prilikom prijave na zdravstveno osiguranje, pored izjave o nacionalnoj pripadnosti, treba da podnesu i dokaz o prijavi prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad (CSR).

Međutim, na ovaj način nije otklonjen problem nemogućnosti pribavljanja zdravstvenih knjižica za lica romske nacionalnosti koja nemaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište, i ne ispunjavaju uslove za osiguranje po nekom drugom osnovu. Najveći problem u primeni novousvojene odredbe leži u činjenici da je ova norma doneta s osloncem na rešenja novog Zakona o prebivalištu i boravištu građana i prateće podzakonske regulative u pogledu mogućnosti prijave prebivališta na adresi CSR-a, a koja još uvek  nisu počela dosledno da se primenjuju. Razlog tome je nepostojanje detaljnih informacija i preciznih smernica o načinu postupanja državnih organa kada je u pitanju prijava prebivališta na adresi CSR-a.

Jasno je da rešenje koje predviđa Uredba, bar u sadašnjim uslovima, neće licima romske nacionalnosti olakšati pristup pravima iz zdravstvenog osiguranja. Imajući u vidu činjenicu da se radi o jednoj od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji, trebalo bi što pre izmeniti propise u ovoj oblasti i pripadnicima romske populacije osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, bez narušavanja ranije dostignutog nivoa ljudskih prava.

Videti saopštenje: Nova uslovljavanja povodom prijave na zdravstveno osiguranje lica romske nacionalnosti – neprimenljiva rešenja

Pročitano 15161 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action