Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 26. jul 2010.

Zatražena pomoć od Zaštitnika građana za rešavanje problema

Praxis se obratio Zaštitniku građana RS s molbom da se angažuje na rešavanju problema sa kojima se suočavaju pripadnici romske zajednice u Srbiji bez ličnih dokumenata, tzv. "pravno nevidljiva" lica, s obzirom na to da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu godinama ignoriše taj problem. U vezi s tim, Praxis je pripremio analizu postupanja nadležnih organa u postupcima naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih, sačinjenu na osnovu iskustva u radu na pojedinačnim predmetima.

Analiza je sačinjena kako bi se Zaštitniku građana približila pravno nepodnošljiva situacija u praksi zbog nepostojanja zakonskih odredbi koje regulišu postupak naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih. Naime, analiza prakse potvrđuje da se vode neefikasni, neekonomični i komplikovani postupci sa često neizvesnim ishodom, što u kontekstu zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava – pravo da svako lice bude priznato pred zakonom, ne sme da bude slučaj. Posebno je istaknuto da je uživanje tog prava onemogućeno značajnom broju pripadnika romske zajednice koji su najmarginalizovanija kategorija lica, izložena raznim oblicima diskriminacije na svim poljima društvenog i kulturnog života. Ne treba zanemariti činjenicu da interese "pravno nevidljivih" lica besplatno zastupaju pravnici i advokati u okviru projekata nevladinih organizacija, jer je u pitanju kategorija lica koja je uglavnom nepismena, neuka i živi u krajnjoj bedi u nehigijenskim i nelegalnim naseljima, te nije u mogućnosti da zaštiti svoja prava.

Praxis je upoznao Zaštitnika građana i sa inicijativom za pronalaženje sistemskog rešenja za probleme „pravno nevidljivih“ lica koju su pokrenuli UNHCR, Misija OEBS-a u Srbiji, Centar za unepređivanje pravnih studija i Praxis, ponudivši Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta, koji predlaže napredna zakonska rešenja sa ciljem da se omogući „pravno nevidljivim“ licima naknadni upis u matične knjige rođenih pod olakšanim uslovima. Napomenuto je da nije učinjen ni najmanji napor vlasti da se taj društveni problem reši i zaštite prava lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih.

U tom smislu, Praxis je izrazio nadu da će Zaštitnik građana angažovati relevantna ministarstva, a posebno Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao glavni "kamen spoticanja" u cilju izrade normativnih rešenja, kako bi se obezbedio delotvoran i efikasan pravni okvir kada su u pitanju postupci naknadnog upisa u matične knjige rođenih, kao preduslov za dobijanje ličnih dokumenata i pristupa osnovnim pravima.

Očekuje se da će Zaštitnik građana u septembru 2010. godine okupiti predstavnike relevantnih ministarstava kako bi im predstavio probleme "pravno nevidljivih" lica i pozvao ih da postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima i obavezama radi zaštite osnovnog ljudskog prava, prava da svako lice bude priznato pred zakonom.

Pročitano 7895 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action