Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 31. januar 2011.

Inicijativa za rešavanje problema "pravno nevidljivih" lica

Centar za integraciju mladih i nevladina organizacija Praxis pokrenuli su Inicijativu za rešavanje problema "pravno nevidljivih" lica, koju je podržalo 125 organizacija civilnog društva, zahtevajući od Vlade Srbije da bez odlaganja utvrdi Predlog zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta, na temelju rešenja Modela zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta i dostavi ga Narodnoj skupštini na hitno usvajanje.

Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta, koji je izradio Centar za unapređivanje pravnih studija u saradnji sa Praxisom, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pre više od dve godine, a koji predlaže efikasnu i pojednostavljenu proceduru naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih, još uvek nije usvojen. Istovremeno, izostala je adekvatna pravna reakcija na polju izmene postojećih zakona koji regulišu ovu oblast, a koji su se u pogledu ovog konkretnog problema u praksi pokazali kao neprecizni i nepotpuni.
 
Pravo na pravni subjektivitet, odnosno pravo na pravnu ličnost, jedno je od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom Republike Srbije i brojnim ratifikovanim međunarodnim dokumentima. Pravo jednog lica da bude priznato kao subjekat prava predstavlja osnov za ostvarivanje svih ostalih prava, dok njegovo uskraćivanje ima ozbiljne posledice na život svakog pojedinca. Lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih su van sistema zdravstva, socijalne zaštite i zapošljavanja, društveno su isključena i izložena raznim oblicima diskriminacije. U Srbiji živi više od dve hiljade „pravno nevidljivih“ lica, među kojima je veliki broj dece. Broj „pravno nevidljivih“ se povećava iz dana u dan.

Uprkos dugogodišnjim nastojanjima nevladinog sektora da skrene pažnju državi na potrebu hitnog rešavanja ovog problema, nadležne državne institucije su ostale bez adekvatnog odgovora. Za prevazilaženje postojeće situacije neophodno je hitno doneti poseban zakon kojim bi se rešilo pitanje naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

Na potrebu rešavanja problema "pravno nevidljivih" već drugu godinu zaredom ukazuje i Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku Srbije, a na težinu položaja i socijalnu izopštenost ovih lica našu državu već godinama upozoravaju i druge međunarodne organizacije, pre svega tela UN-a, Saveta Evrope i OEBS-a.

Pogledajte vest objavljenu u dnevnom listu Blic

 

Preuzmite dokument: Inicijativa za rešavanje problema "pravno nevidljivih" lica

Preuzmite dokument: Predlog zakona o postupku rešavanja pravnog subjektiviteta

Pročitano 11021 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action