Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 30. april 2008.

Komentar Praxisa na Nacrt zakona o matičnim knjigama

Na okruglom stolu o Nacrtu zakona o matičnim knjigama, održanom 31. marta 2008. u organizaciji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Praxis je ukazao da Nacrt, kao i važeći Zakon o matičnim knjigama, ne nude rešenje za vođenje efikasnog i jednostavnog postupka naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih za lica koja nemaju priznat pravni subjektivitet.

Takođe je istakao da trenutno pravno nepodnošljivo stanje, činjenica da u zemlji žive desetine hiljada „pravno nevidljivih“ lica, uglavnom Roma, već duže vreme izaziva pažnju mnogih međunarodnih i nevladinih organizacija, ali njihovi napori da reše problem ovih lica podnošenjem pojedinačnih zahteva, uglavnom ostaju bez očekivanog rezultata. Evidencija o vođenim predmetima ukazuje da se radi o komplikovanim i neefikasnim postupcima čiji se ishod nikada ne može sa izvesnošću predivideti.

Praxis je istakao da je u cilju sveobuhvatnog rešavanja problema „pravno nevidljivih“ lica potrebno izraditi sistemsko zakonsko rešenje. U tom smislu, neophodno je obezbediti priznavanje pravnog subjektiviteta u jednostavnom i efikasnom postupku koji ne bi bio opterećen brojnim formalnopravnim uslovima, kako u pogledu same činjenice rođenja, odnosno podataka o rođenju jednog lica, tako i u pogledu njihovog  dokazivanja.

Nova zakonska rešenja bi trebalo da održe ravnotežu između suprotstavljenih interesa i vrednosti: sa jedne strane, između potrebe zaštite pravne sigurnosti i potrebe brzog i efikasnog priznavanja pravnog subjektiviteta većeg broja „pravno nevidljivih“ lica, a sa druge, između potrebe poštovanja nadležnosti organa koji vodi matične knjige i potrebe obezbeđivanja sudskog mehanizma zaštite ustavom zajamčenog ljudskog prava.

Ministar Milan Marković, na komentar Praxisa, je odgovorio da ovo pitanje treba regulisati posebnim zakonom i da ono izlazi iz okvira nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

S obzirom da je javna rasprava o Nacrtu trajala tokom aprila meseca, Praxis je iskoristio priliku i da se pismenim putem obrati Ministarstvu sa komentarima na Nacrt zakona. U svom pismenom odgovoru, Ministarstvo je navelo da su predložena rešenja Nacrta zasnovana u potpunosti na osnovnim ustavnim načelima i da on predviđa donošenje podzakonskih propisa kojima će se bliže urediti i ova pitanja i stvoriti pretpostavke za sprovođenje Zakona u praksi na način koji će omogućiti nesmetano ostvarivanje prava na upis u matičnu knjigu rođenih.

Možemo samo da zaključimo da i postojeći Zakon nudi ta rešenja, ali nažalost do sada nije donet nijedan podzakonski akt koji bi doprineo rešavanju ovog pitanja, niti je preduzeto mnogo u cilju omogućavanja nesmetanog ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih za lica koja to nisu učinila u zakonskom roku. Ovo je samo još jedan dokaz da država nije pokazala volju za rešavanjem problema „pravno nevidljivih“ lica.

Pročitano 12096 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action