Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 22. decembar 2021.

Srbija i dalje ignoriše preporuke međunarodnih tela i ne ispunjava obaveze koje je preuzela

I u 2021. godini u Srbiji su nastavila da se rađaju deca koja nisu mogla da se upišu u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja. Takva situacija posledica je činjenice da Srbija još uvek nije ispunila svoje obaveze i nije izmenila podzakonske akte koji sprečavaju da se deca čije majke ne poseduju lične dokumente upišu u matičnu knjigu rođenih (MKR) odmah po rođenju. Umesto toga, za ovu decu je potrebno sprovoditi posebne, neretko veoma dugotrajne i komplikovane postupke, koji upis dece u MKR mogu da odlože mesecima, pa i godinama. A za to vreme deca ostaju bez izvoda iz MKR, bez koga im je pristup većini prava onemogućen ili znatno otežan. Ovaj problem gotovo isključivo pogađa romsku populaciju koja ionako predstavlja jedan od najugroženijih i najdiskriminisanijih delova stanovništva.

Iako ratifikovane međunarodne konvencije, Ustav i Porodični zakon nalažu da svako dete mora biti upisano u MKR odmah po rođenju, odredbe podzakonskih akata koji uređuju postupak prijave rođenja i upis u MKR ovo pravo uskraćuju deci čije majke nemaju lične dokumente. Brojna međunarodna tela godinama ukazuju Srbiji da je neophodno da se takva situacija izmeni. Ove godine Komitet za ljudska prava UN ukazao je da Srbija nije ispunila ranije donetu preporuku tog tela da je potrebno olakšati i omogućiti upis u matičnu knjigu rođenih deci čiji roditelji ne poseduju lične dokumente, Evropska komisija je naglasila da sva deca moraju biti upisana u MKR odmah nakon rođenja bez obzira na status roditelja, dok je Evropski parlament pozvao Srbiju da reši problem strukturne diskriminacije sa kojom se suočavaju Romi u vezi sa njihovim državljanstvom (bez izvoda iz MKR nije moguće ostvariti ni pravo na državljanstvo). Slične preporuke prethodno su Srbiji uputili i Savet za ljudska prava UN, Komitet UN za prava deteta, Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Komitet UN za eliminisanje diskriminacije. Srbija se obavezala i da će ispuniti Ciljeve održivog razvoja UN, uključujući i cilj da se svakome omogući upis u matičnu knjigu rođenih. Nadasve, Vlada Republike Srbije je revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23 odredila da se do drugog kvartala 2021. godine moraju izmeniti podzakonski akti koji regulišu upis u matičnu knjigu rođenih, i to tako da se deci čiji roditelji nemaju lične dokumente omogući upis u MKR odmah nakon rođenja.

Međutim, obaveze do danas nisu izvršene a preporuke nisu ispunjene. Umesto da izmene sporne odredbe podzakonskih akata, nadležna ministarstva donela su krajem prošle godine instrukciju o postupanju organa u slučaju rođenja deteta čiji roditelji nemaju lične dokumente. Međutim, taj akt ne samo da nije pravno obavezujući, nego ni na koji način i ne pokušava da reši problem blagovremenog upisa dece u MKR. Instrukcija sadrži samo smernice o tome šta bi relevantni organi trebalo da učine da bi se za majke inicirali postupci čiji cilj bi bio da one dobiju svoje dokumente, dok deca ostaju neupisana sve dok majke ne pribave lične karte. Pri tome, iskustva Praxisovih korisnica koje su se tokom 2021. godine porađale, a nisu imale lične dokumente, pokazuju da se ni ta instrukcija ne primenjuje u praksi, to jest da ni majkama nije ni na koji način olakšano da pribave svoje dokumente.

Ukoliko nadležni organi nastave da zanemaruju ovaj problem, Srbija će ostati zemlja u kojoj se grubo krše fundamentalna prava deteta i u kojoj deca, zbog toga što nisu mogla da budu upisana u MKR odmah po rođenju, u najosetljivijem periodu života ostaju u riziku da im budu uskraćene zdravstvena i socijalna zaštita, kao i niz drugih prava koje nije moguće ostvariti bez upisa u MKR.

Pročitano 3877 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action