Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 26. mart 2019.

Ažuriran profil Srbije u okviru Indeksa apatridije

 

Danas su objavljeni ažurirani i dopunjeni podaci o Srbiji u okviru Indeksa apatridije. Stranica o Srbiji sada uključuje i ažurirane podatke o novim kategorijama kao što su prestanak državljanstva, smanjenje apatridije, bilateralni sporazumi o readmisiji, kao i kraći pregled informacija o zemlji na engleskom i srpskom, u kojima su istaknute preporuke Vladi Republike Srbije kako da poboljša tretman lica bez državljanstva i da spreči i smanji apatridiju. 

Profil Srbije u okviru Indeksa apatridije pruža analizu u više od 25 različitih kategorija. Zakoni, politike i praksa u okviru svake od ovih kategorija analizirani su u odnosu na međunarodne norme i primere dobre prakse, i označeni su jasnom i lako razumljivom ocenom.

NAJNOVIJI PODACI IZ INDEKSA ZA 2019. GODINU

U Srbiji je u 2018. godini došlo do nekih pozitivnih pomaka u zakonodavstvu, ali ažurirani podaci takođe ukazuju na neke kontinuirane probleme u praksi.

U martu 2018, Srbija je usvojila Zakon o strancima, u kom je ustanovljena definicija lica bez državljanstva i uvedene su odredbe o zadržavanju i postupku vraćanja koje bi mogle da unaprede položaj nekih lica bez državljanstva. Zadržavanje, odnosno boravak u prihvatilištu se sada može odrediti samo nakon što su razmotrene manje prisilne mere; udaljenje se može odložiti a pristup pojedinim osnovnim pravima ostvariti ako se ne može utvrditi identitet stranca (i to ne njegovom krivicom); privremeni boravak može se odobriti iz humanitarnih razloga ako se udaljenje odloži za više od godinu dana. Kao rezultat navedenog, ocena učinka Srbije u okviru odeljka o zadržavanju malo se popravila.

Ipak, novi zakon takođe sadrži i odredbu koja uvodi pretpostavku da u slučaju da se ne može utvrditi identitet ili lice ne poseduje putnu ispravu, ono ometa pripremu za vraćanje ili prinudno udaljenje, što umanjuje značaj ovih pozitivnih promena. Ažurirani Indeks takođe pokazuje da je potrebno još raditi na tome da srpski zakoni, politike i praksa koji se odnose na zaštitu lica bez državljanstva i prevenciju i smanjenje apatridije budu u skladu sa međunarodnim standardima: Srbija još uvek nema postupak za određivanje statusa lica bez državljanstva; podzakonski akti koji propisuju da roditelji moraju posedovati lična dokumenta kako bi se njihova deca upisala u  matične knjige i dalje su na snazi; manjkavosti u implementaciji podrivaju mere zaštite od apatridije među decom.

O INDEKSU APATRIDIJE

Indeks apatridije je onlajn alatka koja procenjuje kako zemlje u Evropi štite lica bez državljanstva i šta rade na sprečavanju i smanjenju apatridije. Indeks je prva takva alatka koja pruža sveobuhvatnu i dostupnu komparativnu anallizu za više od 18 zemalja u Evropi, uključujući Srbiju. On omogućava korisnicima da brzo shvate koje oblasti zakona, politika i prakse države mogu unaprediti. 

Indeks je razvila Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) u partnerstvu sa Praxisom, i on predstavlja dragocenu alatku za deljenje primera dobre prakse i podizanje svesti o problemima sa kojima se suočavaju lica bez državljanstva. 

Pročitano 8113 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action