Migracije

utorak, 9. jun 2009.

Informator Praxisa za povratnike po readmisiji

 Putni list


Putni list ćete dobiti kao povratnik po readmisiji. Putni list služi za jedan ulazak u Srbiju i njegova je važnost tri meseca od datuma izdavanja.

Putni list obavezno čuvajte kod sebe jer vam, u nedostatku drugih dokumenata, omogućava:

 • ličnu identifikaciju
 • zdravstvenu zaštitu
 • socijalnu pomoć
 • upis dece u školu

Gubitak putnog lista prijavite najbližoj lokalnoj stanici policije da biste dobili potvrdu koja ga zamenjuje.
 

Prebivalište


Čim stignete u Srbiju, prijavite prebivalište i pokušajte da pribavite lična dokumenta. Ako vam istekne putni list, a nemate lična dokumenta – gubite pravo na zdravstvenu zaštitu, socijalnu pomoć i obrazovanje.

Prebivalište prijavite lično u lokalnoj stanici policije. Uz prijavu treba da podnesete:

 1. popunjen zahtev za prijavu prebivališta (obrazac br. 1)
 2. dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na kojoj se prijavljujete (ugovor o korišćenju stana, vlasnički list ili ugovor o podstanarskom odnosu)
 3. važeću ličnu kartu ili drugu ispravu na osnovu koje se može utvrditi vaš identitet, a za maloletnu decu izvod iz matične knjige rođenih
 4. dokaz o uplati takse

Lična dokumenta   


Državljanin Republike Srbije stariji od 16 godina dužan je da ima ličnu kartu i da je nosi sa sobom.

Da biste izvadili ličnu kartu u lokalnoj stanici policije, treba da podnesete:

 1. zahtev za izdavanje lične karte (dobija se u lokalnoj stanici policije)
 2. izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je izdat van Republike Srbije potreban je izvod na međunarodnom obrascu, a za povratnike iz Švedske i Finske overen kod javnog beležnika, odnosno notara)
 3. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
 4. uverenje o prebivalištu (dobija se u policijskoj upravi)
 5. dokaz o uplati takse


Matične knjige sa Kosova izmeštene su u Srbiju i vode ih opštinski organi uprave u sledećim gradovima:

KRUŠEVAC: Prizren, Orahovac, Suva Reka, Gora
LESKOVAC: Uroševac, Kačanik, Štimlje, Štrpce
KRALJEVO: Kosovska Mitrovica, Srbica, Zubin Potok, Vučitrn, Zvečan, Leposavić
NIŠ: Priština, Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan, Kosovo Polje
VRANJE: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica, Novo Brdo
KRAGUJEVAC: Peć, Istok, Klina
JAGODINA: Đakovica, Dečani

Ako su matične knjige uništene ili su nestale, podnosi se zahtev za obnovu upisa u matične knjige. Uz zahtev je potrebno priložiti sva dokumenta kojima raspolažete (izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, identifikacioni dokument).

Socijalna pomoć


Obratite se centru za socijalni rad u mestu svoga prebivališta ili mestu gde ste se zatekli po povratku i potražite:

 • besplatno savetovanje, informisanje i posredovanje u ostvarivanju prava
 • jednokratnu novčanu pomoć   
 • besplatnu kartu u jednom pravcu do mesta budućeg prebivališta odnosno boravišta (obratite se Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu) 

Zdravstvena zaštita


Tokom važenja putnog lista, imate pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu u domu zdravlja, bez plaćanja participacije. 

Po isteku roka važenja putnog lista ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu zdravstvene knjižice. Zdravstvenu knjižicu izdaje nadležna filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje prema mestu vašeg prebivališta, odnosno boravišta.

Za pribavljanje zdravstvene knjižice potrebno je posedovati identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih ili legitimaciju interno raseljenog lica) i potvrdu o prijavi prebivališta odnosno boravišta.

 

Obrazovanje


Osnovno obrazovanje je obavezno. 
 

Dokumenta potrebna za upis u osnovnu školu:

 1. izvod iz matične knjige rođenih
 2. potvrda o prebivalištu
 3. lekarsko uverenje
 4. nostrifikovana svedočanstva o ranije završenim razredima osnovne škole, osim za upis u I razred osnovne škole.


Ako ne posedujete neke od tih dokumenata, zatražite da vam uslovno upišu dete u osnovnu školu dok ih ne pribavite.

Dokumenta potrebna za upis u srednju školu:

 1. izvod iz matične knjige rođenih
 2. nostrifikovana svedočanstva o završenim razredima osnovne škole

Dete koje je završilo VII i VIII razred osnovne škole u inostranstvu nije potrebno da polaže kvalifikacioni ispit za upis u srednju školu (osim filološke gimnazije, matematičke gimnazije i umetničkih škola).

Dokumenta potrebna za upis na fakultet:

 1. izvod iz matične knjige rođenih
 2. nostrifikovana svedočanstva i diploma srednje škole

Dokumenta o stečenom obrazovanju u inostranstvu moraju biti prevedena na srpski jezik kod sudskog tumača.

Dokumenta prevedena kod sudskog tumača, zahtev za nostrifikaciju i dokaz o uplaćenoj republičkoj taksi za donošenje rešenja o nostrifikaciji podnosite Ministarstvu prosvete i sporta (Nemanjina 22 u Beogradu; prijemni šalter broj 1), a ako imate prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i kulturu (Bulevar Mihajla Pupina 16 u Novom Sadu).

Taksa za donošenje rešenja o nostrifikaciji dokumenata osnovne škole iznosi 1.750,00 dinara.

Taksa za rešenje o nostrifikaciji dokumenata srednje škole iznosi 3.490,00 dinara.

Možete tražiti oslobađanje od plaćanja takse ukoliko podnosite uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da ste prijavljeni kao nezaposleno lice ili uverenje izdato od strane nadležnog centra za socijalni rad da ste korisnik socijalne pomoći ili uverenje Republičke uprave javnih prihoda da ne posedujete imovinu.

Ako ne posedujete odgovarajuću dokumentaciju o stečenom obrazovanju u inostranstvu, možete je pribaviti preko Direkcije za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (Kneza Miloša  24–26 u Beogradu).

 

Zaposlenje


Radna knjižica

Zahtev za izdavanje radne knjižice podnosi se odeljenju za opštu upravu opštine prema mestu svoga prebivališta ili prema mestu zaposlenja ukoliko vam poslodavac izda potvrdu o budućem zaposlenju. Uz zahtev se prilažu:

 1. obrazac i nepopunjena radna knjižica (kupuje se u opštini ili knjižari)
 2. lična karta
 3. diploma o završenom stepenu obrazovanja (domaća ili nostrifikovana)
 4. uverenje o državljanstvu

Prijava Nacionalnoj službi za zapošljavanje

Prijava se vrši u nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu prebivališta, sa overenom radnom knjižicom, ličnom kartom i diplomom (domaćom ili nostrifikovanom).

 

Smeštaj

 

Centri za interventni prihvat povratnika su otvoreni u četiri grada u Srbiji – Obrenovcu, Šapcu, Beloj Palanci i Zaječaru – gde se povratnici smeštaju na osnovu uputa koji izdaje Komesarijat za izbeglice Republike Srbije. U centrima su obezbeđeni uslovi za smeštaj povratnika i njhovih porodica u trajanju do najviše 14 dana.

Nakon isteka perioda tokom koga možete biti smešteni u centru za interventni prihvat, upućujete se u mesto u kome ste imali prijavljeno prebivalište pre odlaska u inostranstvo, u mesto boravišta gde ste najduže boravili ili u drugo mesto gde planirate da privremeno ili trajno boravite. Komesarijat za izbeglice obezbeđuje i organizuje prevoz do vašeg budućeg prebivališta/boravišta.

 

PRAVNA POMOĆ

 

Ako vam je potrebna besplatna pravna pomoć da biste pribavili lična dokumenta ili zatražili pravni savet u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, prava na rad i zapošljavanje, penzijskog i invalidskog osiguranja – možete se obratiti nevladinoj organizaciji Praxis.

 

 

Preuzmite dokument: Informator za povratnike po osnovu readmisije

Preuzmite dokument: Letak za povratnike po readmisiji

Pročitano 14961 puta
 • 1
 • 2
 • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action