Diskriminacija

petak, 4. februar 2011.

Informacije podnete Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije povodom Inicijalnog periodičnog izveštaja Srbije

Nevladine organizacije iz Srbije – Regionalni centar za manjine, CEKOR – Centar za ekologiju i održivi razvoj, CHRIS – Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji i Praxis podneli su alternativni izveštaj pod nazivom Informacije podnete Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije povodom Inicijalnog periodičnog izveštaja Srbije.

Kao država potpisnica Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Republika Srbija je u obavezi da redovno izveštava Komitet, prikazujući sve mere preduzete radi implementacije Konvencije. Srbija je podnela Inicijalni periodični izveštaj Komitetu u avgustu 2009. godine, sa 19 meseci zakašnjenja. Takođe, praksa je da nevladine organizacije podnose alternativne, takozvane izveštaje iz senke kao dodatne informacije koje pomažu Komitetu da proceni državne izveštaje.

Organizacije koje su podnele ovaj izveštaj izabrale su takozvani "pristup kršena prava", koji identifikuje goruće probleme u pristupu osnovnim ljudskim pravima, kao što su, na primer, problemi u vezi sa pristupom pravu na stanovanje, pravu na državljanstvo, pravu na slobodu kretanja i izbor boravišta u jednoj državi, pravu na vlasništvo i drugim osnovnim ljudskim pravima. Shodno izabranom pristupu, izveštaj se ne bavi pozitivnim stranama državne politike u pojedinim oblastima, već isključivo ozbiljnim kršenjima ljudskih prava o čemu nije bilo reči u Inicijalnom periodičnom izveštaju Republike Srbije.

Podaci predstavljeni u izveštaju su rezultat dugogodišnjeg rada na terenu, saradnje sa grass-root organizacijama, analize prethodnog iskustva u radu na temama koje su relevantne za izveštaj, kao i praćenja i analize rada državnih institucija.

Komitet će razmatrati ovaj izveštaj tokom 78. zasedanja, u četvrtak 24. februara i petak 25. februara 2011. godine. Izveštaj će biti razmatran zajedno sa državnim i izveštajima međunarodnih organizacija Amnesty International i Evropskog centra za prava Roma.

Preuzmite izveštaj (samo engleski): Informacije podnete komitetu za ukidanje rasne diskriminacije povodom inicijalnog izveštaja Srbije

Pročitano 10536 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action