Diskriminacija

ponedeljak, 14. mart 2011.

Zaključni komentari Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije u vezi sa Inicijalni periodičnim izveštajem Republike Srbije

Na svojoj 78. sesiji, tačnije na 2067. i 2068. sastanku (CERD/C/SR.2067 i CERD/C/SR.2068), koji su održani 24. i 25. februara 2011. godine, Komitet za ukidanje rasne diskriminacije (KERD) je razmatrao Inicijalni periodični izveštaj Republike Srbije (CERD/C/SRB/1), zajedno sa informacijama koje su dobijene iz drugih izvora.

Nevladine organizacije iz Srbije – Praxis, Regionalni centar za manjine, CEKOR – Centar za ekologiju i održivi razvoj i CHRIS – Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji podnele su informacije koje se tiču gorućih tema u pogledu ostvarivanja ljudskih prava, kao što su, na primer, problemi u vezi sa pravom na stanovanje, pravom na državljanstvo i pristupom ličnim dokumentima, pravom na slobodu kretanja i stanovanja u granicama države, pravom na posedovanje imovine i drugim osnovnim ljudskim pravima. Predstavljeni podaci su rezultat dugogodišnjeg rada na terenu, informacija i saradnje sa bazičnim (grass-root) organizacijama, analiza prethodnog iskustva organizacija u temama koje su relevantne za izveštaj, kao i rezultat praćenja i analize rada državnih organa.

Na 2086. sastanku (CERD/C/SR.2086), koji je održan 10. marta 2011. godine, Komitet je usvojio Zaključne komentare i, između ostalog, dao preporuke za goruće probleme koje su u podnesku navele gorepomenute organizacije.

Kada su u pitanju problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju ciljne grupe Praxisa i koje su navedene u podnesku, Komitet je izrazio zabrinutost zbog problema pravno nevidljivih lica koji mahom pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, kao i zbog teškoća i diskriminacije sa kojima se Romi suočavaju zbog nedostatka ličnih dokumenata, zbog čega se nalaze u riziku od apatridije i utiče na njihovo ostvarivanje prava. Komitet je takođe dao preporuke državi da sprovede odgovarajuće mere kako bi se ovi problemi prevazišli. (Stav 19 Zaključnih komentara)

Komitet je takođe izrazio svoju zabrinutost u pogledu diskriminacije, predrasuda i stereotipa sa kojima se Romi suočavaju, posebno u pristupu zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, političkom učešću i pristupu javnim mestima. Komitet je preporučio državi da obezbedi efikasno sprovođenje politika koje za cilj imaju uživanje prava i sloboda Roma, Aškalija i Egipćana koji su navedeni u Članu 5 Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. (Stav 16 Zaključnih komentara)


Komitet je zabrinut zbog činjenice da romska populacija u većini slučajeva živi u segregiranim naseljima i često se suočavaju sa prinudnim iseljenjima, a da im se ne obezbeđuje alternativni smeštaj, pravni lekovi ili kompenzacija za štetu i uništenje lične imovine. Komitet je zahtevao od države da omogući da raseljavanja ne uključuju prinudna iseljenja. (Stav 14 Zaključnih komentara)

Preuzmite: Zaključni komentari Komiteta (samo na engleskom)

Preuzmite: Informacije podnete Komitetu od strane Praxisa, Regionalnog centra za manjine, CEKOR-a i CHRIS-a (samo na engleskom)

Pročitano 10865 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action