Diskriminacija

petak, 30. jul 2010.

Korak napred u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu pripadnika romske nacionalne manjine

Izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje je Republički zavod za zdravstveno osiguranje doneo 9. jula 2010. godine, usvojene su novine koje licima romske nacionalnosti znatno olakšavaju pristup zdravstvenoj zašiti. Izmenjen je član 7. tačka 11. Pravilnika na osnovu koga će Romi ubuduće moći da dobiju zdravstvenu knjižicu i ukoliko nemaju prijavu boravišta.

Izmeni člana 7. tačke 11. Pravilnika je prethodila inicijativa Praxisa kojom je u februaru 2010. godine pokrenut postupak ocene zakonitosti pomenutog člana pred Ustavnim sudom Srbije. Inicijativom je ukazano da je sporni član u suprotnosti sa odredbom Zakona o zdravstvenom osiguranju čiji je cilj bio da omogući izdavanje zdravstvene knjižice Romima koji zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boraviše. Za vreme važenja ranijeg člana 7. t. 11. Pravilnika, oni nisu mogli da dobiju zdravstvenu knjižicu jer im je, suprotno Zakonu, Pravilnikom nalagano prilaganje prijave boravišta. Time je pristup zdravstvenom osiguranju uskraćen celoj jednoj grupi stanovništva, koja je pri tome jedna od socijalno najugroženijih grupa u Srbiji.

Nekoliko meseci nakon podnošenja inicijative, Praxis je u komunikaciji sa Direkcijom za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, saznao da je taj organ od Ustavnog suda primio nalog kojim se traži izjašnjenje o podnetoj inicijativi, te da bi uskoro trebalo da budu usvojene izmene koje bi dovele do usaglašavanja Pravilnika sa Zakonom. Takvo rešenje je usvojeno izmenama Pravilnika u julu 2010. godine. Ukinut je nezakoniti uslov u pogledu prijave boravka za Rome koji zbog nomadskog načina života nemaju prebivalište, odnosno boravište.

Ishod inicijative Praxisa i promene spornog člana Pravilnika je jednostavnije ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu svih lica romske nacionalnosti koja ne mogu pružiti dokaz o mestu stanovanja. Umesto ranije tražene potvrde o privremenom boravištu koju nisu mogli dobiti, ubuduće će adresu stanovanja dokazivati ličnom izjavom, što predstavlja značajan pomak u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu pripadnika romske etničke zajednice.

U Srbiji živi na hiljade lica romske nacionalnosti bez stalnog mesta stanovanja, u trajnoj potrazi za prihodima koji će im omogućiti preživljavanje. Čak i u slučaju zadržavanja u jednom mestu, nastanjujući se u nelegalnim naseljima, oni i dalje nemaju mogućnost da prijave prebivalište, ni boravište. Zahvaljujući inicijativi Praxisa, Romima bez stalne adrese je konačno data mogućnost da dobiju zdravstvene knjižice.

Iako postupak povodom inicijative Praxisa pred Ustavnim sudom još uvek nije formalno okončan i podnosilac inicijative nije od suda obavešten o izmenama Pravilnika, izmene su stupile na snagu 17. jula 2010. godine. Uprkos tome, primećeno je da vest o promenama uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica romske nacionalnosti tek stiže do pojedinih filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pojedine filijale odbijaju da primene izmenjeni član 7. t. 11. Pravilnika. Ipak, iskustva Praxisa potvrđuju da su pojedine filijale otpočele sa primenom izmenjenog Pravilnika i licima romske nacionalnosti izdavale zdravstvene knjižice na osnovu lične izjave o mestu stanovanja. Na taj način jedna Praxisova klijentkinja romske nacionalnosti je dobila zdravstvenu knjižicu po prvi put nakon desetogodišnje isključenosti iz sistema zdravstvenog osiguranja.

 

Preuzmite dokument: Inicijativa za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti člana 6, tačka 11 Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pročitano 9323 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action