Diskriminacija

utorak, 14. februar 2006.

Projekat "Prevencija i zaštita od seksualnog nasilja i nasilja zasnovanog na rodnoj određenosti"

UNHCR Beograd je krajem 2004. godine inicirao projekat pod nazivom Prevencija i zaštita od seksualnog nasilja i nasilja zasnovanog na rodnoj određenosti (SGBV), sa osnovnim ciljem da se omogući pružanje zaštite žrtvama nasilja u okviru populacije izbeglica i raseljenih lica kao i podizanja svesti o ovoj vrsti nasilja među relevantnim institucijama koje se bave pružanjem pomoći i zaštite. Mada nema preciznih podataka o broju žrtava seksualnog i rodno određenog nasilja u okviru populacije izbeglica i raseljenih lica na teritoriji Srbije i Crne Gore, zbog nivoa ugroženosti, pretrpljene traume i marginalizovanog položaj u društvu, ova grupa stanovništva zahteva poseban pristup svih aktera.

UNHCR je vodeća organizacija koja se bavi pružanjem pomoći i zaštite žrtvama seksualnog i rodno određenog nasilja u okviru populacije izbeglica i raseljenih lica, ostvarujući tu ulogu direktnim delovanjem kao i posredstvom svojih saradnika.

U 2006. godini, UNHCR je nevladinoj organizaciji Praxis poverio ovaj Projekat, koji pored gorenavedenog uključuje i zastupanje žrtava nasilja pred sudom.

Ukoliko saznate da se seksualno i rodno određeno nasilje dešava u vašem okruženju, slobodno se za savet i pomoć obratite UNHCR-u ili Praxisu.

Kao deo kampanje podizanja svesti, Praxis će u 2006. godini organizovati šest regionalnih seminara namenjenih izbeglicama i raseljenim licima, a takođe i predstavnicima svih relevantnih institucija koje se bave pružanjem pomoći žrtvama ovog nasilja. Seminare će držati dva predavača, oba psiholozi, koji iza sebe imaju veliko iskustvo i koji su do sada već održali niz seminara o ovoj temi. Svaki seminar će uključiti nekoliko opština, što će omogućiti da ovim projektom bude obuhvaćeno veće područje i da što veći broj učesnika ima koristi.

Pored definisanja pojma seksualnog i rodno određenog nasilja, kao i shvatanja da ovo nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava, važno je uvideti da je to društveni problem koji zahteva uključivanje više institucija, od kojih svaka ima specifičnu ulogu i definisanu proceduru. Imajući u vidu neophodnost multidisciplinarnog pristupa, predstavnici iz različitih oblasti biće pozvani da uzmu učešće. Aktivno će učestvovati i razmenjivati korisne informacije predstavnici MUP-a, sudstva, centara za socijalni rad, lokalnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, Crvenog krsta, humanitarnih i nevladinih organizacija, Roma, izbeglica i raseljenih lica, kao i predstavnici institucija koje se bave pružanjem zaštite ovoj populacionoj grupi.

Zbog postojeće potrebe za podizanjem svesti o seksualnom i rodno određenom nasilju, Praxis će u 2006. godini organizovati i dva okrugla stola namenjena stručnjacima koji se bave seksualnim i rodno određenim nasiljem i pružanjem zaštite žrtvama takvog nasilja. Cilj održavanja okruglih stolova je podizanje svesti među akterima ove vrste zaštite, kao i oblikovanje preventivne strategije, sa posebnim osvrtom na ugroženost i specifične potrebe u okviru populacije izbeglica i raseljenih lica.

Pročitano 11418 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action