Diskriminacija

sreda, 13. februar 2019.

Predstavljena studija "Ravnopravnost u praksi - Primena antidiskriminacionih zakona u Srbiji"

Dana 12. februara 2019. godine, u Medija Centru u Beogradu predstavljena je studija „Ravnopravnost u praksi - Primena antidiskriminacionih zakona u Srbiji” kao jedan od rezultata dvogodišnjeg projekta pod nazivom Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi, koji partnerske organizacije Praxis, Equal Rights Trust iz Londona i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda sprovode uz podršku Evropske Unije.

Studiju je pripremio Equal Rights Trust u saradnji sa dve stručne konsultantkinje, prof.dr Nevenom Petrušić i adv. Kosanom Beker.

Studija se bavi pitanjem kontinuirane diskriminacije u Srbiji i analizom postojećeg pravnog i političkog okvira odnosno procenom delotvornosti aktuelnog okvira u praksi. U nedostatku slične, cilj ove sveobuhvatne studije je da posluži kao ključna referentna tačka i baza dokaza svima koji rade na suzbijanju diskriminacije i promovisanju osnovnih ljudskih prava i sloboda. S druge strane, cilj studije je da sopstvenim autoritetom utiče na vladu i pravosudni sistem odnosno da služi kao efikasna alatka u zagovaranju za poboljšanje efikasnosti andiskriminacionog okvira.

Studija je zasnovana na obimnom istraživanju koje je sprovođeno 12 meseci, uključujući: terenska istraživanja koja su sprovele organizacije civilnog društva u različitim regionima Srbije; diskusije u fokus grupama sa žrtvama diskriminacije, predstavnicima organizacija civilnog društva i advokatima koje su organizovane u Nišu, Beogradu, Novom Pazaru, Pančevu i Vranju; preko 55 intervjua sa ključnim akterima, uključujući pravnike, državne službenike i predstavnike organizacija privatnog sektora. Pored toga, u studiji je sadržana analiza i procena usklađenosti antidiskriminacionog okvira sa međunarodnim i regionalnim obavezama Srbije, kao i i stepen do kog je Srbija obezbedila neophodne praktične mere koje mogu da osiguraju efikasno sprovođenje antidiskriminacionih propisa u praksi.

Nalazi sadržani u studiji otvaraju ozbiljna pitanja o efikasnosti zakonodavstva u praksi i ukazuju da postoje oblasti u kojima zakonodavni okvir ne obezbeđuje najbolje međunarodne prakse, uprkos nespornom napretku koji je u protekloj deceniji Srbija ostvarila na planu poboljšanja uslova i mogućnosti za ostvarivanje prava na ravnopravnost u pogledu usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije i uspostavljanja nezavisnog tela za zaštitu ravnopravnosti. Istraživanje je pokazalo da postoji široko rasprostranjen nedostatak svesti o postojanju andiskriminacionog okvira kako među potencijalnim žrtvama diskriminacije tako i među državnim organima i institucijama, kao i da pojedinci nisu u mogućnosti ili ne žele da traže pravnu zaštitu zbog troškova postupka i nepoverenja u efikasnost i nezavisnost pravosudnog sistema.

Studija nudi preporuke koje istovremeno predstavljaju prioritete na kojima bi trebalo raditi u narednom periodu kako bi se unapredila efikasnost aktuelnog antidiskriminacionog pravnog i poltičkog okvira u praksi u Srbiji.

O stečenom iskustvu tokom istraživačkog rada na izradi studije, o sadržaju same stuije i o eventualnim očekivanjima u vezi sa njenim uticajem na poboljšanje efiksanosti zaštite od diskriminacije u Srbiji govorile su Joanna Whiteman iz organizacije Equal Rights Trust i adv. Kosana Beker, dok su pregled aktuelnih izazova sa aspekta različitih vulnerabilnih grupa dali predstavnici civilnog sektora, istovremeno članovi radne grupe formirane u cilju stručne podrške izradi studije: Dijana Malbaša, Autonomni ženski centar, Osman Balić, Liga Roma, Milan Djurić, Gayten-LGBT, Vladimir Petronijević, Grupa 484, Lazar Stefanović, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom.

Studija je dostupna na srpskom i engleskom jeziku.

Pogledajte saopštenje ERT-a ovde.

Medijske objave:

Romano Them

Pročitano 10932 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action