Prava deteta

četvrtak, 17. oktobar 2019.

Praxis na konsultativnoj radionici o uspešnosti pimene preporuka Komiteta za prava deteta

U Beogradu 16. oktobra 2019. godine, u saradnji sa Mrežom organizacija za decu Srbije – MODS, Centar za prava deteta održao je konsultativnu radionicu o uspešnosti primene preporuka Komiteta za prava deteta. Cilj radionice je bio da se u narednom periodu zajednički kontinuirano prikupljaju podaci i prati primena preporuka Komiteta za prava deteta. 

Kao predstavnice Praxisa, Jasmina Miković i Jelena Petrović su posebno skrenule pažnju na to da još uvek nije obezbeđen upis u matične evidencije svakom detetu nakon rođenja, bez obzira na to da li majke poseduju lične dokumente. Takođe su ukazale i na to da uloga Saveta za prava deteta Vlade RS nije unapređena u smislu obezbeđivanja dodatnih ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa za efikasno funkcionisanje. Na polju prevencije i eliminacije dečjih brakova konkretni rezultati nisu vidljivi, osim što je formirana Nacionalna koalicija za borbu protiv dečjih brakova, na inicijativu Unicefa i što su upućene instrukcije centrima za socijalni rad od strane nadležnog ministarstva na koji način oni treba da postupaju u slučaju pojave dečjih brakova. Kada je u pitanju primena relevantnih antidiskriminacionih propisa, još uvek država nije preduzela konkretne mere kako bi stala na put segregaciji romskih učenika u obrazovanju, a poslednje izmene obrazovnih zakona ponovo vraćaju mogućnost formiranja posebnih odeljenja za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u okviru redovnih škola. 

Radionica je organizovana u okviru projekta „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenju participacije dece” koji Centar za prava deteta sprovodi uz podršku Unicefa i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta UN kroz partnerstvo države, nevladinog sektora i učešće dece.

Komitet za prava deteta UN je u februaru 2017. godine razmotrio Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji i usvojio zaključna zapažanja i preporuke za dalje unapređenje položaja dece i izvršavanje obaveza preuzetih ratifikacijom konvencije i fakultativnih protokola.

Iako su mere koje proističu iz preporuka Komiteta za prava deteta prvenstveno obaveza države, uloga civilnog sektora je da državu u tome podstiče i na tom putu sa njom sarađuje. Zato su razvijeni indikatori uspešnosti primene preporuka Komiteta za prava deteta o uticaju politika i zakona na nacionalnom i lokalnom nivou u odnosu na ostvarivanje prava deteta iz perspektive civilnog društva.

Pročitano 7287 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action