Prava deteta

ponedeljak, 1. april 2019.

Šesti regionalni forum o vladavini prava za JI Evropu održan u Dubrovniku

Dubrovnik, 22-23. mart 2019.

Civil Rights Defenders i AIRE Centar (Saveti za individualna prava u Evropi) su organizovali Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu. Forum je okupio više od 170 učesnika iz Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Turske i Mađarske, uključujući predsednike i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, članove sudskih veća, direktore sudskih akademija, predstavnike NVO-a i istaknute pravne stručnjake u ovoj oblasti, kao i devet sadašnjih i bivših sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Na forumu je, kao predstavnica Praxisa, učestvovala Jasmina Miković, zamenica izvršne direktorke.

Cilj foruma je bio da promoviše primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou, da podstakne regionalnu saradnju u kontinuiranom razvoju vladavine prava i zaštite ljudskih prava, i da pomogne proces integracije u EU širom regiona.

Tema foruma održanog 2019. godine bila su prava deteta, sa naglaskom na zaštiti dece kao sastavnog i suštinskog dela vladavine prava i obeležavanje 60. godišnjice Deklaracije UN o pravima deteta. Deca su među najugroženijim članovima naših društava i zaštita njihovih prava je od fundamentalnog značaja za vladavinu prava. Teme o kojima se razgovaralo na forumu bile su: nasilje u porodici (sa decom kao žrtvama i svedocima nasilja), trgovina ljudima, azil, migracije, starateljstvo i briga o deci i pristup pravdi za decu.

Goran Miletić iz organizacije Civil Rights Defenders je objasnio: „Odlučili smo da organizujemo prvi forum kao sredstvo za jačanje dijaloga, debate i saradnje između predstavnika pravosuđa, pravnih stručnjaka i organizacija civilnog društva širom regiona. Nadamo se da ćemo razmenom najboljih praksi poboljšati primenu standarda ljudskih prava širom regiona. Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu biće posvećen pravima deteta. Ova tema, koja je istaknuta kao pitanje od fundamentalnog značaja i relevantnosti, izabrana je nakon konsultacija sa predstavnicima pravosuđa i relevantnim akterima u regionu i u Strazburu".

Potpredsednik Evropskog suda za ljudska prava, sudija Linos-Alexandre Sicilianos, izjavio je: “Najbolji interes deteta je ključni pojam u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava. Koristi se u širokoj lepezi slučajeva koji se odnose ne samo na porodično pravo (usvajanje, pravo viđanja deteta, starateljstvo, međunarodna otmica dece, surogat majčinstvo), već i na druga pitanja kao što su pritvaranje dece, zadržavanje dece migranata, itd. Sud je razvio niz faktora koje treba uzeti u obzir kako bi se bolje procenjivali najbolji interesi deteta u svakom pojedinačnom slučaju".

Tokom foruma, Biljana Braithwaite, menadžerka programa za Zapadni Balkan AIRE Centra, izjavila je sledeće: „U svim zemljama predstavljenim u ovoj prostoriji danas, EKLJP je sastavni deo njihovog pravnog poretka, i svi bi se složili da je zaštita dece bitan i sastavni deo vladavine prava. Međutim, pravna zaštita dece prema Konvenciji sama po sebi nije dovoljna da ispuni obaveze koje ona podrazumeva. Bez obzira na postojanje takve zaštite u pravnim sistemima država članica Saveta Evrope, bilo je mnogo slučajeva kršenja prava deteta, koja i dalje pate, između ostalog, od nasilja u porodici, trgovine ljudima i diskriminacije. Važno je da unapređivanje i zaštita njihovih prava budu praktični i delotvorni, a ne teoretski i iluzorni. Potrebno je još raditi kako bi se osigurala puna primena prava deteta u praksi i svi mi imamo ulogu u tom procesu".

Pročitano 12610 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action