Prava deteta

ponedeljak, 29. oktobar 2018.

Praxis održao opštinski sastanak usmeren na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova

Dana 29. oktobra 2018. godine, Praxis je održao konsultativni sastanak sa predstavnicima institucija u Zemunu na temu prevencije i eliminacije dečjih, ranih i prinudnih brakova, kao deo aktivnosti projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, koji finansira UNHCR. 

Cilj sastanka bio je da okupi relevantne aktere na lokalu, kako bismo zajednički pokušali da identifikujemo moguća rešenja problema dečjih, ranih i prinudnih brakova. Učestvovalo je ukupno 13 predstavnika/ca centara za socijalni rad, škola, tužilaštva, zdravstvene ustanove, kao i romski aktivisti. Nakon uvodnog predstavljanja, prisutni su upoznati sa aktivnostima koje je Praxis do sada sproveo u oblasti eliminacije i prevencije dečjih brakova, sa posebnim osvrtom na zaključke do kojih je došao. Potom je dat pregled problema dečjih, ranih i prinudnih brakova u Srbiji, regionu i svetu, sa posebnim osvrtom na domaće i međunarodne propise koji regulišu prava deteta, brak i porodične odnose, kao i uloge i obaveze nadležnih organa da preveniraju zanemarivanje dece i nasilje nad decom. Kroz interaktivni pristup temi, i primere dobre prakse, razgovaralo se o mogućim rešenjima i iskorenjivanju pojave dečjih brakova, koji je, između ostalog, usko vezan i za problem apatridije u Srbiji. Shodno tome, učesnicima je predstavljen Indeks apatridije, koji pruža uvid u to na koji način različite države u Evropi štite lica bez državljanstva i šta čine da bi sprečile i smanjile pojavu apatridije.

Prisutni su pokazali zavidno interesovanje za temu, bilo da su se do sada u svom radu susretali sa dečjim brakovima ili ne. Prisustvo predstavnika gotovo svih relevantnih institucija i ustanova na nivou lokalne samouprave, kao i predstavnika romske zajednice, iniciiralo je kvalitetnu interaktivnu diskusiju, koja je pokazala da je neophodna međusektorska saradnja, kao i preventivni rad sa roditeljima u vidu edukativnih i savetodavih sesija. Ipak, i pored toga što su prisutni prilično svesni ozbiljnosti problema dečjeg braka, i dalje ga posmatraju prevashodno kao deo romske kulture i tradicije, i izražavaju bojazan da bi se nametanjem većinske kulture i tradicije ugrozila saradnja sa romskom zajednicom. Iako su u obavezi da postupaju u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, predstavnici institucija izražavaju sumnju da bavljenje neminovno znači mešanje u tradiciju romske zajednice, zanemarujući tako činjenicu da su dečji brakovi pre svega ozbiljno kršenje prava devojčica. Predstavnici zdravstva negirali su da je žensko telo sa 15 godina nespremno za reprodukciju i navode da se na ovom uzrasnom dobu devojčice smatraju ženama, a ne devojčicama, što se u velikoj meri razlikuje od stavova stručne javnosti na domaćem i međunarodnom nivou. Ovaj sastanak je pokazao da je neophodno nastaviti sa ovakvim ili sličnim sastancima usmerenim na podizanje svesti o štetnosti dečjih brakova, a pre svega na sagledavanje dečjih brakova kao štetne tradicionalne prakse koja pre svega ugrožava psihofizičko zdravlje devojčica i njihov sveobuhvatni razvoj. 

U novembru 2018. godine, Praxis će održati još jedan konsultativni sastanak u Zemunu. 

Pročitano 12340 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action