Prava deteta

ponedeljak, 22. maj 2017.

Nacionalni nivo je od ključnog značaja za poboljšanje položaja dece migranata i izbeglica

18-19. maj 2017. godine

Grupa nacionalnih partnerskih mreža (NPN) Eurochild-a, koja okuplja 20 mreža i predstavlja ukupno 2.000 organizacija koja se bave pitanjima dečjih prava širom Evrope, održala je dvodnevni sastanak u Briselu. Mrežu organizacija za decu Srbije (MODS)je predstavljala Jasmina Miković iz Praxisa, predsednica Upravnog odbora MODS-a. Tom prilikom, Jasmina je izabrana za predsedavajuću Grupe nacionalnih partnerskih mreža sa dvogodišnjim mandatom.

Prvi dan sastanka je bio posvećen izgradnji kapaciteta za javno zagovaranje prava dece izbeglica i migranata uključivanjem prava deteta u sve politike i prakse na nivou EU i na nacionalnom nivou. Cilj Eurochild-a je da se zalaže da EU podstakne države članice da ojačaju svoje sisteme za zaštitu dece kako bi ih prilagodili specifičnim potrebama dece migranata i izbeglica. S tim ciljem, Eurochild trenutno sarađuje sa drugim evropskim mrežama koje imaju veću ekspertizu u oblasti migracija. Neke od mreža sa sedištem u Briselu, Missing Children Europe (Nestala deca Evropa), Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (Platforma za međunarodnu saradnju u vezi sa migrantima bez dokumenata) i European Council on Refugee and Exiles (Evropski savet za izbeglice i prognane),  podelile su svoja iskustva u oblasti zagovaranja prava migranata i izbeglica. Naglasile su da je delovanje na nacionalnom nivou od ključnog značaja za poboljšanje položaja dece migranata i izbeglica. Instrumenti EU, kao što je Saopštenje o zaštiti dece u migracijama, treba da „izađu iz Brisela” i postanu poznati na nacionalnom i lokalnom nivou: postoje alati koji se mogu koristiti za podsticanje organa na nacionalnom nivou da primenjuju politike. Evropska komisija trenutno revidira i ažurira Priručnik o povratku: postoji rizik od snažnijih mera za promovisanje povratka, tako da treba nadzirati kako će vlade reagovati na to.

Pored toga, Eurochild, u partnerstvu sa organizacijom SOS Children’s Villages International, trenutno priprema Zbirku studija slučaja o integraciji dece migranata i izbeglica širom Evrope. Stoga su na sastanak pozvani neki od saradnika koji su doprineli sastavljanju ove zbirke kako bi predstavili svoje projekte i praksu, istakli postignuća, ali i izazove i naučene lekcije. Marion Macleod iz organizacije Children in Scotland, UK, predstavila je dva primera u kojima su primenjeni različiti pristupi: prvi je Škotska služba starateljstva, partnerstvo između Škotskog saveta za izbeglice i Aberloura, preko koje se mladima dodeljuje staratelj, a drugi je inicijativa lokalnih organa za pronalaženje porodica za mlade tražioce azila bez pratnje, koja se oslanja na verske zajednice i kulturne grupe. Barbora Messova iz Koalicije za decu Slovačka predstavila je glavne izazove i naučene lekcije u zagovaranju prava dece migranata i izbeglica na lokanom nivou, sa posebnim fokusom na maloletnike bez pratnje čije su porodice u pritvoru. Barbora je naglasila značaj prilagođavanje jezika i metoda u zavisnosti od relevantnog aktera koji će se angažovati, kako bi javno zagovaranje imalo jači efekat. Daria Crimella iz organizacije Fondazione Albero della Vita, Italija, predstavila je projekat “Un Faro in Città”, koji podrazumeva osnivanje prihvatnog centra u Milanu kako bi se podržala nezavisnost i integracija porodica. Projekat je usmeren na dve oblasti intervenisanja: ispunjavanje potreba korisnika, kao što je smeštaj, ishrana i zdravstvena pomoć, kao i osnaživanje porodica pružanjem psihološke i pravne pomoći. 

Drugi dan sastanka je bio usmeren na budućnost Evropske unije, uključujući i Belu knjigu Evropske komisije o budućnosti Evrope, uticaj Bregzita, Evropski stub socijalnih prava i Proces evropskog semestra. Réka Tunyogi, rukovoditeljka Odeljenja za javno zagovaranje Eurochild-a, predstavila je najnovija dešavanja na nivou EU i njihov mogući uticaj na dečja prava, sa posebnim osvrtom na Belu knjigu o budućnosti Evrope, Evropski stub socijalnih prava i Paket za ravnotežu između posla i privatnog života. Takođe je predstavila Evropski semester, kao proces u kojem se prati napredovanje država članica ka ostvarenju ciljeva Evropa 2020 i koji predstavlja važan alat za javno zagovaranje dečjih prava na nivou EU i na nacionalnom nivou.  

Sledeći sastanak Grupe NPN Eurochild-a će se održati 11. oktobra 2017. u Beogradu, nakon čega će biti održana međunarodna konferencija „Ulaganje u decu“ 12. oktobra 2017.

Pročitano 9259 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action