Prava deteta

četvrtak, 8. decembar 2016.

Praxis održao drugi krug opštinskih sastanaka usmerenih na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova

Tokom oktobra i novembra 2016. godine, Praxis je održao tri opštinska sastanka u Leskovcu, Požarevcu i Novom Pazaru, kao deo aktivnosti usmerenih na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova koje se sprovode u okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, koji finansira UNHCR.

Nakon prvog kruga radionica i sastanaka, koji su održani u periodu od aprila do maja 2016. godine, definisan je predlog politika za dalji rad na prevenciji i eliminaciji dečjih, ranih i prinudnih brakova. U skladu sa glavnom idejom projekta – prevencija i eliminacija, predlozi su formulisani u dva seta politika – preventivne i korektivne, koje su predstavljene u drugom delu sastanka. Ideja drugog kruga sastanaka bila je da se još jednom okupe predstavnici/e svih institucija koji/e mogu imati ključnu ulogu u prevenciji ove pojave, ali i onih institucija koje su dužne da reaguju u slučaju pojave dečjeg, ranog ili prinudnog braka, radi razmatranja već definisanih predloga i dodatnog unapredjenja. 

Sastancima je prisustvovalo 48 predstavnika/ca centara za socijalni rad, policije, tužilaštva, sudstva, obrazovnih i zdravstvenih institucija, nevladinog sektora kao i romske medijatorke, pedagoški asistenti i aktivisti. Očekivanja su uglavnom bila u domenu saznanja kako reagovati u slučaju pojave dečjeg, ranog i prinudnog braka, kao i bazično upoznavanje sa samim problemom sagledavajući ga iz aspekata koji nisu samo usko vezani sa oblast kojom se prisutni bave. Takođe se moglo čuti da je ovaj problem, iako dugo prisutan, nedovoljno tretiran, i da je samim tim i rad na rešavanju ovog problema mahom svima nepoznanica.

Jedan od zaključaka opštinskih sastanaka je i opšti stav učesnika/ca da iako postoje mehanizmi kojima bismo mogli adekvatno da se odupremo problemu dečjih, ranih i prinudnih brakova, nalazimo se u situaciju u kojoj aktivnosti nadležnih institucija nisu sinhronizovane, već se dešava da se odgovornosti prebacuju s jedne institucije na drugu.

U decembru 2016. godine, Praxis će široj i stručnoj javnosti predstaviti predloge politika za prevenicju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova. 


Videti saopštenja: Praxis održao opštinske sastanke usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova

Pročitano 10329 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action