Prava deteta

sreda, 11. maj 2016.

Praxis i MODS na 8. Forumu koalicija za prava deteta u Evropi 2016. godine

U periodu od 19. do 21. aprila 2016. godine održan je 8. Forum koalicija za prava deteta u Evropi 2016. godine u Talinu, Estonija. Jasmina Miković iz Praxisa, članica Upravnog odbora MODS, i Saša Stefanović, direktor MODS, predstavljali su Mrežu organizacija za decu Srbije- MODS. Forum je okupio 75 predstavnika nacionalnih, regionalnih i evropskih koalicija i mreža koje zajedno rade na ostvarenju prava i dobrobiti dece.  

Evropske koalicije koje se zalažu za prava i dobrobit dece prepoznale su da postoje brojni faktori koji utiču na dobrobit dece širom sveta. Takođe smatraju da je proces kreiranja politika koji se usredsređuje na prava dece centralizovano pitanje na koje se može u velikoj meri pozitivno uticati koordinisanim međunarodnim naporima.

Učesnici Foruma su složno i koordinisano razmatrali pitanja o javnom zagovaranju u oblasti prava deteta, monitoringu i umrežavanju. Pored toga, jednodnevna obuka je učesnicima omogućila da steknu praktične veštine u javnom zagovaranju u oblasti prava deteta i pružila savete kako da delotvorno rade sa internim i eksternim akterima, te kako da prikupljaju dodatna sredstva koja mogu biti od koristi za proces kreiranja politika kako na nacionalnom tako i na evropskom nivou.

Forum koalicija za prava deteta se smatra važnim stepenikom u razvoju jake platforme koalicija za prava deteta. Njegov primarni cilj je uspostavljanje kontinuiteta u razvoju sveevropske platforme u kojoj nacionalne koalicije mogu da ojačaju svoje napore u javnom zagovaranju u oblasti prava deteta, čime doprinose uticaju na politike vlada od kojih se zahteva da se usredsrede na ostvarivanje veće dobrobiti dece širom Evropske unije i Evrope u celini.

Kako bi se povećala svest javnosti o problematici dečjih prava, na ovom događaju je posebno podstaknuta saradnja sa relevantnim akterima u pojedinačnim zemljama unutar koalicija za decu, kao i sa eksternim akterima iz privatnog sektora, civilnog društva, akademske zajednice i medija.

Ishodi Foruma će predstavljati unapređenje razumevanje načela Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija i zagovaranje održivog ostvarivanja prava deteta u sadašnjoj društveno-ekonomskoj klimi, imajući na umu da se ista načela ne mogu primenjivati na sve, te uzimajući u obzir promenljivost okoline i situacija i specifične potrebe sa kojima su učesnici dolazili.

Pročitano 9681 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action