Praxis Watch

četvrtak, 20. novembar 2014.

Saopštenje Praxisa povodom Svetskog dana deteta

Povodom Svetskog dana deteta i obeležavanja 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija, Praxis još jednom skreće pažnju da promovisanje prava deteta i briga o deci moraju da budu najvažniji prioritet države.

Praxis podseća da se i pored toga što je važnost poštovanja prava deteta u Srbiji poslednjih godina postala vidljivija, država i dalje ne čini dovoljne napore da se pravni i institucionalni okvir unapredi, kako bi svako dete jednako uživalo prava garantovana Ustavom, zakonima, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala Republika Srbija.

U Srbiji i danas žive pravno nevidljiva deca koja nemaju pristup pravima, kao posledica nepoštovanja člana 7 Konvencije o pravima deteta, kojim je predviđeno da će svako dete biti upisano odmah nakon rođenja i da će od rođenja imati pravo na ime i pravo na sticanje državljanstva.

Iako je diskriminacija zabranjena Ustavom i zakonom, veoma je rasprostranjena, a posebno prema romskoj deci i deci sa invaliditetom. Deca iz osetljivih društvenih grupa još uvek se suočavaju sa mnogim problemima, naročito pri pristupu pravima na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Najbolji interes deteta se potpuno zanemaruje i prilikom medijskog izveštavanja, a procenat dece koja su izložena nekom vidu zlostavljanja još uvek je izuzetno visok.

Da bi se obezbedilo garantovanje i zaštita prava deteta u svim oblastima društvenog života za svako dete, podsećamo državu na važnost donošenja Zakona o pravima deteta, Zakona o dečjem ombudsmanu i Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika ili trećeg lica u institucijama obrazovanja, kao i neophodnost angažovanja svih nivoa vlasti.

Pročitano 17579 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action