Praxis Watch

nedelja, 31. decembar 2017.

Zaključna zapažanja Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija: adekvatno reagovati na zločin iz mržnje i ukinuti de facto segregaciju romske dece u državnim školama

Komitet za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija (Komitet) usvojio je Zaključna zapažanja u vezi sa II-V periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (CERD/C/SR.2604), na svom 2604. zasedanju  održanom 1. decembra 2017. godine. Praxis je prethodno, u saradnji sa organizacijama SKRUG, Institute on Statelessness and Inclusion, European Network on Statelessness i European Roma Rights Centre, Komitetu podneo prilogkoji se odnosi na preostale probleme u pogledu sprečavanja rasne diskriminacije u Srbiji, sa fokusom na zločin iz mržnje i diskriminaciju pripadnika romske nacionalne manjine i lica bez državljanstva, kao posebno ranjive grupe stranaca.

Povodom navoda iz priloga Praxisa i partnerskih organizacija, Komitet je izrazio zabrinutost zbog indicija da se govor mržnje i dalje nedovoljno prijavljuje, kao i zbog nepostojanja sveobuhvatnih statističkih podataka o istragama, krivičnim postupcima i osuđujućim presudama za dela rasističkog govora mržnje i izazivanje rasne mržnje. Komitet je preporučio Srbiji da nastavi sa primenom člana 54a Krivičnog zakonika, a naročito kroz obezbeđivanje da se evidentiraju svi prijavljeni incidenti, istrage, krivični postupci, kazne i pravni lekovi koji se odnose na zločine iz mržnje zbog pripadnosti rasi. Potrebno je da se kazne učiniocima izriču srazmerno težini zločina iz mržnje zbog pripadnosti rasi, i da žrtve dobiju potpunu pravnu zaštiti. Takođe se preporučuje imenovanje kontakt osobe za rasističke incidente u službama za sprovođenje zakona, obezbeđivanje obuke za njih o sprovođenju istrage, i obezbeđivanjem da su uključeni u redovan dijalog sa ciljnim grupama kako bi se obezbedilo adekvatno prijavljivanje o zločinima iz mržnje zbog pripadnosti rasi. Komitet je tražio i da Srbija pruži detaljne statističke podatke, razvrstane po nacionalnosti, broju i prirodi prijavljenih zločina iz mržnje zbog pripadnosti rasi, krivičnim postupcima i osuđujućim presudama, i pravnom zaštitom koja je pružena žrtvama. Komitet je takođe zatražio statističke podatke o broju takvih predmeta koji se još uvek nalaze u javnom tužilaštvu i pred sudovima.

Komitet je pozvao Srbiju  da ukine de facto segregaciju romske dece u državnim školama i obezbedi pristup kvalitetnom obrazovanju za romsku decu, i to putem obuke zaposlenih u školstvu o suzbijanju rasizma i o ljudskim pravima, podizanjem svesti roditelja, i povećanja broja nastavnika Roma. Komitet je takođe preporučio da država ugovornica preduzme mere kako bi se izbeglo povlačenje dece iz većinskog stanovništva iz škole u kojima su upisani Romi (tzv. „white flight“), i to razvijanjem delotvornih mehanizama u cilju sprečavanja dalje de facto segregacije u školama. Komitet je preporučuio i da Srbija integriše desegregaciju školstva u svojim nacionalnim politikama da bi se obezbedila održivost, i obezbedi adekvatna sredstva za njeno sprovođenje, u skladu sa ciljem održivog razvoja da se do 2030. godine, svim devojčicama i dečacima  obezbedi besplatno, jednako i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje.

Pored toga, ukazano je na probleme u vezi sa trgovinom ljudima, stanovanjem i statusom izbeglica, migranata i tražilaca azila. Komitet je preporučio Srbiji da obezbedi da lica sa nedovoljnim sredstvima za plaćanje pravnog zastupnika imaju zakonsko pravo na besplatan pristup pravnoj pomoći za dela rasne diskriminacije. Komitet takođe preporučuje državi ugovornici da besplatno pruža jasne informacije pripadnicima ugroženih grupa na jeziku koji razumeju, u vezi sa njihovim pravima iz Konvencije i mehanizmima pritužbe za dela rasne diskriminacije. Takođe je preporučeno da Srbija nastavi da se konsultuje i proširuje svoj dijalog sa organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite ljudskih prava, a posebno onima koje se bave suzbijanjem rasne diskriminacije, a u vezi sa pripremom sledećeg periodičnog izveštaja i naknadnim aktivnostima vezano za ova zaključna zapažanja. 

Pročitano 10708 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action