Praxis Watch

ponedeljak, 12. jun 2017.

Notari naplaćuju drastično veće iznose od propisanih

U poslednjih nekoliko dana, zabeležena su dva slučaja u kojima notari zahtevaju od građana da za overu potpisa plate drastično veće iznose od onih koji su propisani notarskom tarifom. Tako je od Praxisovih korisnika za overu potpisa traženo da plate oko 4.000 dinara u Kragujevcu, odnosno oko 5.000 dinara u Beogradu, iako za ovaj posao, prema Javnobeležničkoj tarifi, notaru pripada nagrada od 360 dinara. 

Karakteristično je da su u oba slučaja u pitanju lica koja ne poseduju lične karte, niti su u evidenciji državljana. Zbog toga je prilikom overe punomoćja njihov identitet utvrđen na osnovu izjava dva svedoka, a notari su iz tog razloga hteli da naplate mnogostruko veći iznos za overu potpisa, iako Javnobeležnička tarifa ne dozvoljava uvećanje nagrade u takvim slučajevima.

Zbog nepropisnog postupanja notara, oštećena stranka je preko Praxisa podnela pritužbu Javnobeležničkoj komori. Praxis očekuje da će komora reagovati na adekvatan način i da će preduprediti pojavu sličnih slučajeva u budućnosti. Izuzetno je važno da se obezbedi dosledno poštovanje propisane tarife, jer se među osobama koje ne poseduju lične isprave i čiji identitet je potrebno utvrditi uz pomoć svedoka gotovo isključivo nalaze pravno nevidljivi Romi. Oni se bez sumnje mogu svrstati među najsiromašnije građane, a sada se od njih traži da plate više nego desetostruko uvećan iznos koji je propisan za overu. Pri tom, punomoćja overavaju sa ciljem da pokrenu postupke radi upisa u matične knjige, koji bi trebalo da im omoguće da napokon postanu punopravni i jednaki građani, a opisana nezakonita praksa pojedinih notara sprečava pravno neuke i siromašne Rome u tome. 

Praxis podseća da su od 1. marta 2017. godine notari postali jedini nadležni za overu potpisa, prepisa i rukopisa. Tada se od predsednika Javnobeležničke komore moglo čuti da će overa kod notara biti jeftinija nego što je bila u opštinama. Međutim, ovo se ne odnosi na pravno nevidljive Rome koji su ranije bili u potpunosti oslobođeni plaćanja republičkih taksi za overu dokumenata koji se koriste za upis u matične knjige. Sada, međutim, ne samo da nisu oslobođeni plaćanja, već se nepropisnim postupanjem pojednih notara stavljaju u znatno teži položaj od ostalih građana. Zapravo se od najsiromašnijih građana traži da plate najviše. Stoga je neophodna hitna reakcija Javnobeležničke komore, kako bi se okončala i predupredila ova nedospustiva praksa pojednih notara.

Pročitano 8109 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action