Pravno nevidljiva lica

petak, 23. novembar 2012.

Formirana Tehnička grupa radi pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih i ne poseduju lična dokumenta

U aprilu 2012. godine, kao rezultat potrebe za sprovođenjem koordiniranih aktivnosti koje će biti usmerene na pružanje pomoći pripadnicima romske zajednice koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih i ne poseduju lična dokumenta, potpisan je Sporazum o razumevanju kojim se uspostavlja osnov za bližu saradnju u rešavanju postojećih problema između Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, Zaštitnika građana i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije (od jula 2012. Ministarstvo pravde i državne uprave). U oktobru 2012. godine, u skladu sa sporazumom oformljen je Upravni odbor sa zadatkom da predlaže mere i aktivnosti koje je neophodno preduzeti i razmatra ostvarene rezultate. Na prvom sastanku Upravnog odbora usvojen je plan aktivnosti za naredni period i formirana Tehnička grupa kao njegovo radno telo.

Nevladina organizacija Praxis je članica Tehničke grupe koju, pored predstavnika sporazumnih strana, čine i predstavnici drugih relevantnih institucija – Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalne politike, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Sekretarijata za upravu gradske uprave Beograd. Kao uvod u predstojeće aktivnosti, članovi Tehničke grupe su posetili dva neformalna naselja na teritoriji Beograda sa ciljem da sagledaju uslove života u naseljima, ali i da se neposredno upoznaju sa problemima lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih. Tokom posete, pravnici Praxisa su kroz predstavljanje konkretnih slučajeva iz prakse, ukazali na nemogućnost upisa lica u matičnu knjigu rođenih, regulisanja pitanja državljanstva, prijave prebivališta i pribavljanja lične karte, što je posledica nedostatka adekvatnog pravnog okvira, neažurnosti organa u postupanju i dr. U tom smislu kao jedan od prioritetnih zadataka predstavnika nadležnih institucija definisano je pružanje pomoći u rešavanju predstavljenih problema. Pored toga, Tehnička grupa će tokom 2013. godine sprovoditi aktivnosti koje se odnose na obuku sudija u vezi sa primenom Zakona o vanparničnom postupku kojim se reguliše utvrđivanje mesta i vremena rođenja za ona lica koja tu činjenicu ne mogu dokazati u upravnom postupku, ali i obuku matičara u vezi sa sprovođenjem zakona i podzakonskih propisa koji uređuju upis činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih. Na kraju, aktivnosti će biti usmerene i na sprovođenje kampanje za upoznavanje pripadnika romske nacionalne manjine sa načinom ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i obezbeđivanje besplatne pravne pomoći u postupcima naknadnog upisa.

Pročitano 18750 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pravno nevidljiva lica u Srbiji – i dalje bez rešenja

Pravno nevidljiva lica u Srbiji - država mora da preuzme odgovornost

Pravno nevidljiva lica u sedam slika

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action