Diskriminacija

nedelja, 10. mart 2013.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila posrednu diskriminaciju u izdvojenom odeljenju surduličke OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Masurici

Povodom pritužbe koju je zbog diskriminacije romske dece Praxis podneo protiv OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Surdulici, odnosno izmeštenog četvorogodišnjeg odeljenja u Masurici, i direktorke kao odgovornog lica, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izdala je dana 22. februara 2013. godine mišljenje sa preporukom. Izdatim aktom se utvrđuje da od strane odgovornih lica u školi nisu blagovremeno preduzete mere za sprečavanje posredne diskriminacije učenika romske nacionalnosti i preporučuje se da se organizuje stručno usavršavanje nastavnog osoblja za individualizovan obrazovni rad i interaktivnu nastavu radi suzbijanja stereotipa, predrasuda i diskriminacije, kao i da se preduzmu sve potrebne pedagoške mere za motivisanje romske dece za dolazak u školu i pohađanje nastave, u cilju obezbeđivanja ostvarivanja prava na jednako i kvalitetno obrazovanje, bez diskriminacije.

Naime, prilikom posete neformalnom romskom naselju koje se nalazi u blizini navedene škole, predstavnicima Praxisa skrenuta je pažnja na izuzetno loše – neprimereno, često uvredljivo i nehumano, ali pre svega destimulativno i izopštavajuće, diskriminatorno ponašanje nastavnika i školskog osoblja prema učenicima romske nacionalne manjine. Od ukupnog broja učenika upisanih u ovo izmešteno odeljenje škole, 52% čine  pripadnici romske nacionalne manjine. Praxis je u pritužbi naveo sve pojedinačne pojavne oblike diskriminacije i segregacije Roma koji su se sistematski ponavljali tokom nastave i sprovođenja školskih aktivnosti, a o čemu su informacije dobijene u razgovoru sa roditeljima dece.

Diskriminatorni postupci učitelja i drugih lica zaposlenih u školi manifestovali su se na različite načine: fizičkim odvajanjem romske dece tokom nastave, njihovim smeštanjem u poslednje klupe učionica, zatim uskraćivanjem mogućnosti da se ovi učenici služe besplatnim udžbenicima na način na koji je to omogućeno drugoj deci, odnosno zabranama da udžbenike nose svojim kućama, a pod izgovorom da postoji opasnost da će doći do njihovog oštećenja, s obzirom na uslove u kojima Romi stanuju;  učenici romske nacionalnosti isključivani su iz nastave engleskog jezika, uz obrazloženja da je gradivo iz ovog predmeta previše teško i za njih „nesavladivo“; takođe, ukazano je na činjenicu da se pripadnicima romske nacionalne manjine koji pohađaju OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Masurici svakodnevno sugeriše da mogu napustiti nastavu i da ne moraju dolaziti na časove, a i na druge načine za njih se uspostavljaju posebni, manje zahtevni,nastavni kriterijumi, što rezultira činjenicom da je ovoj deci onemogućen pristup usvajanju znanja odgovarajućeg kvaliteta, kakvu mogućnost imaju njihovi vršnjaci neromske nacionalnosti.

Po sprovedenom postupku u kome je Poverenica utvrdila relevantne činjenice i nakon izjašnjavanja svih zainteresovanih lica – direktorke škole, nastavnog osoblja, ali i roditelja nekih učenika romske nacionalnosti, izdato je mišljenje sa preporukama, po kojima bi trebalo postupiti u roku od 30 dana. Mišljenjem je ukazano da je ponašanje nastavnog osoblja uslovilo povrede člana 21. Ustava Srbije koji zabranjuje svaku vrstu posredne ili neposredne diskriminacije, ali i odredbi Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i da su postupci navedenih lica u suprotnosti sa strateškim ciljevima u pogledu inkluzije, integracije i smanjenja razlika koje postoje između pripadnika romske populacije i ostalog stanovništva, utvrđenih Strategijom o unapređenju položaja Roma u Republici Srbiji, koju je Vlada RS usvojila 2009. godine.

Predrasude, nedostatak tolerancije, razumevanja i dobre volje da se pripadnici romske manjine uključe u socijalne okvire utvrđenog društvenog poretka, predstavljaju problem čije rešavanje zahteva aktivan pristup, transparentno predstavljanje i više zalaganja na strani odgovornih državnih organa i institucija. 

Preuzmite: Mišljenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti sa preporukom

Pročitano 21910 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action