Prava deteta

četvrtak, 20. februar 2020.

Počeo projekat „Sutra počinje danas“

 

NVO Praxis, u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project (MAP – muzika nade) sprovodi dvogodišnji projekat „Sutra počinje danas“, koji je počeo 21. decembra 2019. godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa „Podrška civilnom društvu 2018“ – grant šema za Republiku Srbiju.

Cilj projekta je da poveća učešće organizacija civilnog društva (OCD) i građana/građanki, posebno dece i mladih, u kreiranju politika, i da unapredi stanje u pogledu poštovanja principa javne uprave koji se odnose na odgovornost i transparentnost u radu jedinica lokalne samouprave (JLS) u Srbiji. Projekat se sprovodi u pet gradova u Srbiji: Kraljevu, Leskovcu, Bujanovcu, Surdulici i Zemunu.

Kako se nalaze u središtu procesa evropskih integracija, implementacija principa dobre uprave, kao deo reforme javne uprave, i poštovanje ljudskih prava, uključujući zaštitu od diskriminacije i socijalnu inkluziju, zahtevaju složnu grupu organizacija civilnog društva, građana i medija koji razumeju sopstvenu ulogu u tom procesu i zahtevaju odgovornost od strane jedinica lokalne samouprave u uključivanju ljudskih prava i principa dobre uprave u svoj rad. Projekat se bavi opštim problemom nedovoljne participacije građana/građanki u kreiranju politika, posebno na lokalnom nivou. Kako bismo radili na rešavanju ovog problem, u okviru projekta će se sprovoditi brojne aktivnosti, uključujući: početno istraživanje čiji je cilj da utvrdi u kojoj meri su efekti reforme javne uprave vidljivi u praksi u radu 5 odabranih jedinica lokalne samouprave, sa posebnim osvrtom na principe reforme javne uprave; treninge za organizacije civilnog društva sa ciljem povećanja njihovih kapaciteta i efektivnosti da utiču na kreiranje politika na lokalnom nivou; sastanke sa predstavnicima medija kako bi se podigla svest o njhovoj ulozi u obezbeđivanju transparentnosti reformskih procesa i odgovornosti JLS; sastanci sa svim relevantnim akterima na lokalnom nivou kako bi se jačala saradnja, podigla svest o važnosti učešća građana i građanki u kreiranju politika i poboljšali konsultativni mehanizmi na lokalnom nivou kada su u pitanju reformski procesi, a sve u cilju kreiranja i donošenja inkluzivnih lokalnih politika, zasnovanih na dokazima, posebno politika koje se odnose na prava deteta. Aktivnosti javnog zagovaranja pratiće sprovođenje drugih projektnih aktivnosti kako bismo odgovorili na uočena kršenja principa dobre uprave, diskriminaciju i kršenja ljudskih prava, posebno prava deteta.

Istovremeno, sprovođenjem inovativnih aktivnosti, projekat se bavi problemom socijalne isključenosti dece koja dolaze iz marginalizovanih zajednica, sa ciljem otklanjanja predrasuda i diskriminacije u ranom uzrastu i stvaranja okruženja koje je otvoreno i neguje različitost, ujedno osnažujući decu i mlade da se uključe u razvoj politika koje ih se tiču i koje imaju uticaj na njihov život. Ove aktivnosti uključuju implementaciju El Sistema (ES) metodologije u radu sa nastavnicima i decom u školama/kulturnim centrima u odabranim opštinama, koja je priznata kao primer dobre prakse koji promoviše različitost, jednake šanse i socijalnu aktivaciju. Biće organizovani seminari za nastavnike sa ciljem poboljšanja njihovog znanja i veština da koriste inovativne tehnike skrojene prema potrebama i mogućnostima dece iz različitih grupa, i širenja mreže škola koje implementiraju ES metod. Takođe, za decu iz marginalizovanih i nemarginalizovanih zajednica iz odabranih škola/kulturnih centara biće održavani časovi/master-časovi/muzički kamp, a planiranoje i održavanje koncerata za dečje horove i orkestre u svakoj opštini, gde će koncertne sale biti mesta susreta različitih grupa, tako smanjujući predrasude, disrkiminaciju i jačajući socijalnu inkluziju dece, posebno onih koji dolaze iz marginalizovanih društvenih grupa. Takođe, tokom projekta će biti održane i radionice sa decom u odabranim školama na temu dečjih prava, antidiskriminacije, kao i na temu aktivne participacije, odnosno uključivanja dece i mladih u kreiranje lokalnih politika u lokalnoj zajednici kroz njima dostupne mehanizme.

Finalna publikacija će sumirati projektne nalaze i rezultate koji će biti predstavljeni na završnoj konferenciji na kraju projekta zajedno sa opštim preporukama donosiocima odluka i OCD za unapređenje participacije građana i građanki u razvoj lokalnih politika i uključivanje prava deteta u lokalne politike.

Pročitano 5645 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action