Prava deteta

četvrtak, 31. oktobar 2019.

Praxis na 8. sednici Saveta za prava deteta

Na 8. sednici Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije održanoj 29.10.2019. u Beogradu u ime MODS-a učestvovali su Jasmina Miković iz Praxisa, članica Saveta za prava deteta i predsednica Upravnog odbora MODS-a, i Saša Stefanović, direktor MODS-a.

Saša Stefanović je upoznao članove Saveta sa rezultatima istraživanja o multisektorskoj saradnji na zaštiti dece od nasilja u lokalnim samoupravama. Usvojeni sporazumi i protokoli o saradnji na zaštiti dece od nasilja na lokalnom nivou mogu se naći na mapi zaštite dece, a mogu poslužiti kao modeli lokalnim samoupravama koje do sada nisu usvojile protokole za zaštitu dece od nasilja.

Na sednici je razmatrana inicijativa za formiranje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnih učinioca krivičnih dela koji imaju smetnje u psihofizičkom razvoju ili mentalne smetnje. Ovu inicijativu je predstavila sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović, predsednica „Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima“.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je najavljeno da se planira da Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta bude usvojen do kraja godine, s tim što bi određeni delovi zakona imali odloženu primenu, kao na primer ustanovljavanje Zaštitnika prava deteta i dr.

Ljiljana Simić je u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upoznala prisutne sa radom Zajedničkog tela za podršku socijalnoj inkluziji i koordinaciju nadzora nad radom interresornih komisija za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, kao i planovima usmerenim na dalje podizanje svesti o značaju obrazovne i socijalne inkluzije.

Na sednici je istaknuto da je Srbija jedna od 12 zemalja koje su dobile ocenu „značajan napredak“ od Ministarstva za rad SAD, kada je u pitanju sankcionisanje dečjeg rada. Pored toga, prisutni su obavešteni o praćenju prevencije i zabrane dečjih brakova, te je u vezi s tim najavljeno da će se brisati odredba Porodičnog zakona koji, izuzetno, omogućava sklapanje braka detetu sa navršenih 16 godina.Tom prilikom, Jasmina Miković je dodala da je pored rada na unapređenju normativnog okvira, neophodno raditi na uspostavljanju adekvatnog institucionalnog odgovora na pojavu dečjih brakova na lokalu, kao i na kontinuiranim edukacijama roditelja, dece i lokalnih institucija i ustanova o štetnosti dečjih brakova, koji predstavljaju grubo kršenje prava deteta sa katastrofalnim posledicama.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je najavilo rad na stručnom usavršavanju zaposlenih u lokalnim samoupravama u oblasti prava deteta. Jasmina Miković je pohvalila tu inicijativu i posebno ukazala na posledice kreiranja lokalnih politika bez učešća građana i OCD. Kao rezultat izostanka participacije građana u kreiranju lokalnih politika, zabeleženi su brojni slučajevi usvajanja odluka koje nisu usklađene sa antidiskriminacionim propisima i ugrožavaju prava deteta.

Pročitano 6536 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action