Praxis Watch

sreda, 20. avgust 2014.

Šta donose izmene i dopune Pravilnika o ličnoj karti

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ličnoj karti stupio je na snagu 20. avgusta 2014. godine. Prema ranije važećoj odredbi Pravilnika, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte podnosilac je bio dužan da, pored drugih dokaza, priloži izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu (u slučaju da prvi put podnosi zahtev za izdavanje lične karte). Međutim, izmenama Pravilnika predviđena je prvenstvena obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da po službenoj dužnosti utvrdi činjenice o ispunjenosti uslova za izdavanje lične karte. To podrazumeva da MUP treba da izvrši uvid u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, evidencije o državljanstvu, kao i u druge službene evidencije, i tek ako na ovaj način ne uspe da utvrdi potrebne činjenice, može od podnosioca zahteva da zatraži da mu dostavi izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, odnosno druge isprave kojima dokazuje ispunjenost uslova za izdavanje lične karte.

Ova izmena Pravilnika nesumnjivo predstavlja pozitivno rešenje, koje bi građanima trebalo da olakša podnošenje zahteva za izdavanje lične karte, istovremeno ih oslobađajući dosadašnjih troškova za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, ali ostaje da se isprati da li će, odnosno, kada će policijske stanice i uprave početi da postupaju na propisani način, to jest, kada će se stvoriti uslovi koji će omogućiti da se po službenoj dužnosti pribavljaju svi potrebni dokazi i podaci. Pogotovo ako se ima u vidu da gotovo istovetnu odredbu još od 2011. godine sadrži i Zakon o ličnoj karti, ali u praksi još uvek nije zaživela njena potpuna i dosledna primena.

Pored toga, poslednjim izmenama i dopunama, Pravilnik o ličnoj karti usklađen je sa odredbama Zakona o prebivalištu i boravištu građana i Zakona o ličnoj karti, pa tako sada i ovaj podzakonski akt sadrži odredbu prema kojoj se građanima koji imaju pravo na ličnu kartu, a nemaju pravni osnov za prijavu prebivališta, lična karta izdaje na osnovu utvrđenog boravišta, sa rokom važenja od dve godine.

Pročitano 17323 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action