Praxis Watch

sreda, 27. mart 2013.

Nezakonito postupanje službenika Gradske uprave Jagodina

Za decu rođenu na području Đakovice i Dečana posle 1999. godine koja nisu blagovremeno upisana u matične evidencije, mogućnost naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih posebno je otežana. Naime, službenici Gradske uprave Jagodina koji su nadležni za izmeštene matične službe navedenih područja, odnosno za predmetne postupke naknadnog upisa, po ovim zahtevima često donose odbijajuća rešenja koja ne samo da obiluju proceduralnim nedostacima, povredama pravila postupka, već se i materijalno pravo pogrešno primenjuje; dokazi u postupku nepravilno se ocenjuju, a zaključci koji se donose su neretko paušalni, oprečni odredbama pozitivnopravnih akata, što se, između ostalog, suprotstavlja i  interesu države da se pojava pravno nevidljivih lica iskoreni.

Pravnici Praxisa u svojstvu punomoćnika pokrenuli su više postupaka naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih za lica rođena na području Kosova za koju je nadležna Gradska uprava Jagodina. Zajedničko odbijajućim rešenjima koja su doneta je, osim gorenavedenih propusta, i činjenica da se radi o deci rođenoj nakon 1999. godine. Napominjemo da je u gotovo indentičnim pravnim situacijama, gde se radilo o naknadnom upisu lica rođenih na istom području pre 1999. godine, Gradska uprava Jagodina donosila rešenja kojima se zahtevi usvajaju.

Pročitano 21811 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action