Praxis Watch

ponedeljak, 7. mart 2016.

Praxis i Evropski centar za prava Roma, uz podršku Evropske mreže za pitanje apatridije, podneli su incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o matičnim knjigama

Danas su organizacije za ljudska prava pokrenule postupak za ocenu ustavnosti Zakona o matičnim knjigama kako bi osporile odredbu Zakona koja matičarima omogućava da, izuzetno, odlože upis u matičnu knjigu radi provere odnosno utvrđivanja podataka za koje ocene da nedostaju u trenutku prijave rođenja deteta. Ta nedovoljno precizno formulisana odredba Zakona u stvari dopušta zvaničnim organima da uskrate deci pravo na ime i identitet, dajući tim organima i pravno pokriće za odbijanje izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih. U tom smislu, Zakon je u suprotnosti sa međunarodno priznatim ljudskim pravom svakog deteta da bude upisano u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju. 

Pokrenuta inicijativa zapravo postavlja pitanje da li je navedena odredba u skladu sa najboljim interesom deteta i principom zabrane diskriminacije. Svako dete od rođenja ima pravo na ime i identitet što mora biti dostupno i svoj deci u Srbiji. 

Praxis i ERRC su članice Evropske mreže za pitanja apatridije (ENS), i zajedno su pripremile ovu inicijativu kao deo trogodišnje pan-evropske strategije ENS koja ima za cilj da eliminiše apatridiju među decom. 

Za više informacija, videti: Praxis i Evropski centar za prava Roma, uz podršku Evropske mreže za pitanje apatridije, podneli su incijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o matičnim knjigama 

Pročitano 9935 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action